Sejarah Alkitab Indonesia
Home | Sejarah | Artikel | Bagan Data | Bibliografi
Home > Bagan Data > Perbandingan Ayat Alkitab dalam Bahasa Indonesia/Melayu
Bahasa Indonesia/Melayu Bahasa Suku/Daerah
  Tabel Versi Alkitab (22 versi sejak 1629)
  Timeline Penerjemahan Alkitab 
    (tahun 1612 - 2003)
  Perbandingan Ayat Alkitab 
 • Mat 1:1, Yoh 1:1, Yoh 3:16, Yoh 14:6
 • Mat 6:9-13 (Doa Bapa Kami)
 • Mat 28:18-20 (Amanat Agung)
 •   Diagram Versi Alkitab dalam Bahasa Indonesia 
    Tabel Versi Alkitab (lebih dari 100 suku)
    Timeline Penerjemahan Alkitab 
      (tahun 1783 - 1970)
    Perbandingan Ayat Alkitab 
 • Yoh 3:16
 • Organisasi
    Lembaga-lembaga Alkitab 
    Diagram Silsilah Lembaga-lembaga Alkitab 


  Perbandingan Ayat Alkitab dalam Bahasa Indonesia/Melayu


  ( Mat 1:1, Yoh 1:1, Yoh 3:16, Yoh 14:6 ; Mat 6:9-13 (Doa Bapa Kami) ; Mat 28:18-20 (Amanat Agung) )

  Versi Mat 1:1 Yoh 1:1 Yoh 3:16 Yoh 14:6
  KSKK (2002) 1 Inilah catatan nama-nama leluhur Yesus Kristus, putra Daud, putra Abraham. 1 Pada awal mula Sabda itu ada dan Sabda itu ada pada Allah dan Sabda itu adalah Allah; 16 Sungguh, Allah demikian mengasihi dunia, sehingga Ia rela memberikan Putra-Nya yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa, tetapi mempunyai hidup yang kekal. 6 Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup; tak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku.
  KSI (2000) 1Inilah silsilah Isa Al Masih, anak Daud, anak Ibrahim: 1Kalam telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan Kalam itu adalah Allah. 16Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 6Sabda Isa kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Sang Bapa kecuali melalui Aku.
  TBR (1997) 1(Daftar Nenek Moyang Yesus Kristus 1:1-17 (Luk 3:23-38)) Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 1(Firman yang telah menjadi manusia 1:1-18) Pada mulanya ada Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 16Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
  FAYH (1989) 1INILAH nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Raja Daud dan keturunan Abraham: 1SEBELUM segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama dengan Allah. 16Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikan-Nya Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6Yesus berkata kepadanya, "Akulah Jalan, dan Kebenaran, dan Hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku.
  TMV (1987) 1(Senarai Nenek Moyang Yesus Kristus (Luk 3:23-38)) Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 1(Firman yang Memberikan Hidup) Sebelum dunia ini diciptakan, Firman sudah ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu sama dengan Allah. 16Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. 6Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Aku.
  BIS (1985) 1Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Dari Abraham sampai Daud, nama-nama nenek moyang Yesus sebagai berikut: 1Pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah dan Sabda sama dengan Allah. 16Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. 6Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
  TB(1974) 1Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 1Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 16Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
  ENDE (1968) 1 Inilah silsilah Jesus, Putera David, Putera Abraham. 1 Pada awal mula Sabda ada, dan Sabda itu ada pada Allah, dan Sabda itu adalah Allah, 16 Karena demikian besarlah tjinta Allah kepada dunia, sehingga Ia telah menjerahkan Putera-tunggalNja, agar semua orang jang pertjaja akan Dia djangan binasa, melainkan mempunjai hidup abadi. 6 Jesus mendjawab: Aku ini djalan, kebenaran dan hidup. Tak seorangpun dapat sampai kepada Bapa, selain melalui Aku.
  TL (1958) 1Bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. 1Maka pada awal pertama adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itulah juga Allah. 16Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan-Nya Anak-Nya yang tunggal itu, supaya barangsiapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6Maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah Jalan dan Kebenaran dan Hidup; seorang pun tiada sampai kepada Bapa, kecuali dengan Aku.
  BODE (1938) 1Bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. 1Maka pada awal pertama adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itulah juga Allah. 16Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan-Nya Anak-Nya yang tunggal itu, supaya barangsiapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6Maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah Jalan dan Kebenaran dan Hidup; seorang pun tiada sampai kepada Bapa, kecuali dengan Aku.
  BABA (1913) 1Inilah kitab keturunan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 1Mula-mula ada perkata’an itu, dan perkata’an itu ada sama-sama Allah, dan perkata’an itu pula Allah. 16Kerna bgitu-lah Allah sudah kaseh ini dunia, sampai dia kasi Anak-nya yang tunggal spaya masing-masing orang yang perchaya sama dia jangan binasa, ttapi dapat hidop yang kkal. 6Isa kata sama dia, Sahya ini-lah jalan, dan kbtulan, dan hidop: satu orang pun t’ada datang k-pada Bapa chuma oleh sahya.
  SB (1912) 1Isa al-Masih, anak Ibrahim dari garis keturunan Daud, silsilahnya adalah sebagai berikut: 1Maka pada mulanya ada Perkataan itu, dan Perkataan itu beserta dengan Allah, dan Perkataan itu Allah adanya. 16"Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberinya Anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan ia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6Maka kata Isa kepadanya: Aku inilah jalan, dan kebenaran, dan hidup adanya; seorangpun tidak datang kepada bapa melainkan olehku.
  KL (1879) 1BAHWA inilah sjadjarah ISA ALMASIH, ija-itoe anak Da’oed, anak Iberahim. 1BAHWA pada moela pertama adalah Kalam, maka Kalam itoe dengan Aallah dan Kalam itoelah allah. 16Karena demikianlah kasih Allah akan doenia ini, sahingga dikaroeniakannja Anaknja jang toenggal, soepaja barang-siapa jagn pertjaja akandia itoe djangan binasa, melainkan mendapat hidoep jang kekal. 6Laloe kata Isa kapadanja: Bahwa akoe inilah djalan dan kabenaran dan hidoep. Sa’orang pon tabolih datang kapada Bapa, melainkan olih akoe.
  ROS (1877) 1Daftar bangsa JESUS CHRISTOS, anak laki-laki Daud, anak laki-laki Abra; am. 1Pada permula; an adalah Logos, dan Logos adalah ber-sama-sama dengan Allah, dan Allah adalah Logos itu. 16Karana sasangat Allah sudah tjinta dunja, sampe Anakuja jang tonggal itu, Ija sudah kasi; sopaja sasa; aw-rang, jang pertaja di dalam Dija, djangan binasa, tetapi sopaja ada padanja kahidopan kakal. 6Tuhan JESUS kata pa-danja: Aku ini ada djalan, dan kabenaran, dan kahidop-an; sa; awrang pawn tijada da-tang kapada Bapa, melajinkan awleh Aku.
  KL (1863) 1Sabermoela, ini soerat, asalnja Jesoes Kristoes, anak Dawoed, anak Ibrahim. 1Maka pada moelanja Kalam itoe ada, maka Kalam itoe beserta dengan Allah, dan Kalam itoelah Allah. 16Karna bagitoe Allah tjinta sama doenia, sampe Dia kasih Anaknja jang toenggal, sopaja masing-masing orang, jang pertjaja sama Dia, djangan binasa, melainken mendapet hidoep jang kekel. 6Jesoes berkata sama dia: Akoe ini djalan, dan kabeneran, dan kahidoepan; maka trada satoe orang bolih dateng sama Bapa, kaloe tidak dengan akoe.
  LEY (1733) 1Surat 'atsal Xisaj 'Elmesehh, 'anakh laki2 Da`ud, anakh laki 2 'Ibrahim. 1Pada mulanya 'adalah Kalimat dan Kalimat 'adalah sama 'Allah, dan 'Allah 'adalah Kalimat. 16Karana sasangat 'Allah sudah meng`asehij 'isij dunja, sahingga 'ija sudah karunjakan 'Anakhnja laki 2 jang tonggal, sopaja sasa`awrang jang pertjaja 'akan dija 'itu djangan binasa, hanja ber`awleh kahidopan kakal. 6Bersabdalah Xisaj padanja 'itu: 'aku 'ini 'ada djalan, dan kabenaran, dan kahidopan. Barang sa`awrang pawn tijada datang kapada Bapa melajinkan 'awleh 'aku.

  ^ Ke Atas ^

  Mat 6:9-13 (Doa Bapa Kami)

  Versi Mat 6:9-13 (Doa Bapa Kami)
  KSKK (2002) 9 Maka beginilah kamu harus berdoa: Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
  10 datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
  11 Berikanlah kepada kami hari ini rezeki yang kami perlukan.
  12 Hapuskanlah utang-utang kami seperti kami pun menghapus utang orang kepada kami.
  13 Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi luputkanlah kami dari dia yang jahat.
  KSI (2000) 9Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian, 'Ya Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah asma-Mu.
  10Datanglah kerajaan-Mu. Terlaksanalah kiranya kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
  11Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
  12Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
  13Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat.' (Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)
  TBR (1997) 9Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu,
  10datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
  11Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
  12dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
  13dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. (Karena Engkaulah yang punya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)
  FAYH (1989) 9"Berdoalah begini: 'Bapa kami yang di surga, kami muliakan nama-Mu yang suci.
  10Kami mohon kiranya kehendak-Mu terlaksana di bumi ini sama seperti di surga.
  11Berilah kami makanan untuk hari ini sebagaimana biasa,
  12dan ampunkanlah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami.
  13Janganlah kami dibawa ke dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami dari si Jahat. (Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)'
  TMV (1987) 9Sepatutnya kamu berdoa begini, ‘Ya Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati.
  10Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di syurga, kehendak-Mu ditaati.
  11Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini.
  12Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami.
  13Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa Si Jahat. (Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin.)’
  BIS (1985) 9Jadi berdoalah begini, 'Bapa kami di surga: Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati.
  10Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga.
  11Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan.
  12Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
  13Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si Jahat. (Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin.)'
  TB (1974) 9Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
  10datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
  11Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
  12dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
  13dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)
  ENDE (1968) 9 Hendaklah kamu berdoa demikian: Bapa kami jang di Surga, Dikuduskanlah NamaMu,
  10 Datanglah KeradjaanMu, djadilah kehendakmu diatas bumi seperti didalam Surga.
  11 Berilah rezeki jang kami perlukan hari ini,
  12 Hapuskanlah utang kami seperti kami telah menghapus utang orang terhadap kami;
  13 djanganlah masukkan kami kedalam pertjobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jang djahat.
  TL (1958) 9Sebab itu, hendaklah kamu berdoa demikian: Ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu.
  10Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, demikian juga di atas bumi.
  11Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
  12Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami.
  13Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
  BODE (1938) 9Sebab itu, hendaklah kamu berdoa demikian: Ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu.
  10Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, demikian juga di atas bumi.
  11Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
  12Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami.
  13Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
  BABA (1913) 9Sebab itu biarlah kamu minta doa begini: Ya Bapa kami yang di surga, biarlah nama-mu dikuduskan. Datanglah keraja’an-mu. Jadilah kehendak-mu, seperti di surga begitu juga di atas bumi.
  10Datanglah keraja’an-mu. Jadilah kehendak-mu, seperti di surga begitu juga di atas bumi.
  11Berilah sama kami ini hari makanan kami yang sehari-sehari.
  12Dan ampunkanlah hutang-hutang kami, seperti kami sudah ampunkan orang yang berhutang sama kami.
  13Janganlah bawa kami masuk dalam pencoba’an, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
  SB (1912) 9Sebab itu hendaklah kamu berdo'a begini : ' Ya Bapa kami yang disurga, terhormatlah kiranya namamu.
  10Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu diatas bumi seperti disurga.
  11Berilah akan kami pada hari ini makanan kami yang sehari-harian.
  12Maka ampunkanlah hutang-hutang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang pada kami.
  13Janganlah membawa kami masuk pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari pada yang jahat.'
  KL (1879) 9Sebab itoe hendaklah kamoe meminta-doa demikian boenjinja: Bapa kami jang ada disorga, dipermuliakan kiranja Namamoe;
  10Datanglah kiranja karadjaanmoe; kahendakmoe berlakoelah di-atas boemi ini saperti dalam sorga.
  11Berilah akan kami pada hari ini rezeki jang tjoekoep;
  12Dan ampoenilah segala salah kami, saperti kami pon mengampoeni orang jang bersalah kapada kami.
  13Dan djangan bawa akan kami kadalam penggoda, melainkan lepaskanlah kami daripada jang djahat, karena engkau-lah jang mempoenjai karadjaan dan koewasa dan kamoeliaan pada salama-lamanja. Amin.
  ROS (1877) 9Maka hendaklah kamu bersombajang demikijen: Bapa kami jang ada di sawr-ga! namamu deperkuduskan-lah kiranja!
  10Karadja; anmu datanglah! Kahendakmu djadilah seperti di dalam sawrga demikijenlah di atas bumi!
  11Rawti kami, jang ka-harosen, berilah bagi kami pada hari ini!
  12Dan amponilah pada ka-mi segala salah kami, saba-gimana kami sudah kasi am-pon lagi pada awrang jang sudah bersalah pada kami!
  13Dan djanganlah mem-bawa kami dalam pertjaw-ba; an, tetapi melepaskanlah kami deri jang djahat itu! karana bagimu djuga ada ka-radja; an dan kawasa dan ka-mulija; an, sampe salama-la-manja, Amin!
  KL (1863) 9Dari itoe, sembahjanglah bagini: Bapa saja, jang ada disorga, moega-moega nama Toehan dipersoetjiken.
  10Karadjaan Toehan dateng dan kahendak Toehan djadi, seperti didalem sorga, bagitoe djoega di-atas boemi.
  11Bijar Toehan kasih sama saja redjeki saja pada ini hari,
  12Serta ampoeni segala salah saja, seperti saja mengampoeni djoega orang, jang bersalah sama saja.
  13Dan bijar Toehan djangan bawa sama saja kadalem pertjobaan, melainkan lepasken saja dari jang djahat. Karna Toehan jang ampoenja karadjaan, dan koewasa, dan kamoeliaan sampe salama-lamanja Amin.
  LEY (1733) 9Sebab 'itu hendakhlah kamu sombahjang demikijenlah: Bapa kamij jang 'ada disawrga, namamu depersutjilah kiranja.
  10Karadja`anmu datanglah. Kahendakhmu djadilah, seperti didalam sawrga, demikijenlah di`atas bumi.
  11Rawtij kamij saharij 2 berilah 'akan kamij pada harij 'ini.
  12Dan 'amponilah pada kamij segala salah kamij, seperti lagi kamij 'ini mengamponij pda 'awrangjang bersalah kapada kamij.
  13Dan djanganlah membawa kamij kapada pertjawba`an, hanja lepaskanlah kamij deri pada jang djahat. Karana 'angkaw punja karadja`an, dan kamulija`an sampej salama 2 nja, 'Amin.

  ^ Ke Atas ^

  Mat 28:18-20 (Amanat Agung)

  Versi Mat 28:18-20 (Amanat Agung)
  KSKK (2002) 18 Lalu Yesus menghampiri mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
  19 Oleh sebab itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-murid-Ku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
  20 Ajarilah mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Aku akan selalu beserta kamu sampai akhir dunia ini."
  KSI (2000) 18Isa mendekati mereka dan bersabda, "Segala wewenang dan kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diserahkan kepada-Ku.
  19Sebab itu pergilah, jadikanlah semua suku bangsa pengikut-Ku dan permandikanlah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh Allah Yang Mahasuci.
  20Ajarlah mereka memelihara segala sesuatu yang telah Ku-perintahkan kepadamu dan ingatlah, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman."
  TBR (1997) 18Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
  19Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
  20dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
  FAYH (1989) 18Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Aku telah diberi segala kuasa yang di surga dan di bumi.
  19Oleh karena itu, pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa murid-Ku; baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus;
  20kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu menaati segala perintah yang sudah Kuberikan kepada kalian, dan yakinlah bahwa Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman."
  TMV (1987) 18Yesus menghampiri mereka lalu berkata, "Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi.
  19Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikut-Ku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah.
  20Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah Aku perintahkan. Ingatlah, Aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman."
  BIS (1985) 18Yesus mendekati mereka, dan berkata, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada-Ku.
  19Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka pengikut-pengikut-Ku. Baptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, dan Anak, dan Roh Allah.
  20Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah Kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman."
  TB (1974) 18Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
  19Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
  20dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
  ENDE (1968) 18 Tetapi Jesus mendekati mereka lalu bersabda: KepadaKu telah diserahkan segala kekuasaan disurga dan dibumi;
  19 maka pergilah kamu,buatlah segala bangsa mendjadi muridku, dan permandikanlah mereka pada nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus;
  20 dan adjarkanlah mereka melakukan segala sesuatu jang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan Aku akan menjertai kamu tiap hari sampai pada achir dunia.
  TL (1958) 18Maka Yesus menghampiri mereka itu, lalu bertutur kepada mereka itu, sabda-Nya, "Bahwa segala kuasa dikaruniakan kepada-Ku. Baik di surga baik di atas bumi ini.
  19Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu murid-Ku, serta membaptiskan dia dengan nama Bapa, dan Anak dan Rohulkudus;
  20dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang Aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu: Aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam."
  BODE (1938) 18Maka Yesus menghampiri mereka itu, lalu bertutur kepada mereka itu, sabda-Nya, "Bahwa segala kuasa dikaruniakan kepada-Ku. Baik di surga baik di atas bumi ini.
  19Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu murid-Ku, serta membaptiskan dia dengan nama Bapa, dan Anak dan Rohulkudus;
  20dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang Aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu: Aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam."
  BABA (1913) 18Dan Isa datang berchakap sama dia-orang, dan kata, Sgala kuasa, baik di shorga baik, di atas bumi, sudah di-bri k-pada sahva.
  19Sbab itu pergi-lah kamu, bawa sgala bangsa mnjadi murid-murid, dan baptiskan dia-orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Alkudus:
  20dan ajarkan dia-orang turut smoa perkara yang sahya sudah psan sama kamu; dan ingat, sahya ada sama-sama kamu sh-hari-hari, sampai ksudahan jman.
  SB (1912) 18Maka hampirlah 'Isa, lalu bertutur dengan dia, katanya, " Bahwa segala kuasa, baik disurga baik diatas bumi, sudah dikaruniakan kepadaku.
  19Sebab itu pergilah kamu membawa segala bangsa menjadi murid, serta membaptiskan dia kedalam nama Bapa dan Anak dan Rohu'lkudus ;
  20lalu mengajar dia memeliharakan segala sesuatu yang telah kupesani kepadamu : maka ingatlah kamu, bahwa akulah bersertamu sehari-hari sehingga kesudahan zaman."
  KL (1879) 18Maka datangla Isa hampir kapadanja laloe katanja: Bahwa segala koewasa telah dikaroeniakan kapadakoe, baik dilangit, baik di-atas boemi
  19Sebab itoe pergilah kamoe mengadjar segala bangsa; babtiskanlah mareka-itoe demi nama Bapa dan Anak dan Rohoe’lkoedoes dan adjrkanlah mareka-itoe menoeroet segala sasoeatoe jang telah koepesan kapadamoe.
  20Bahwa sasoenggoehnja adalah akoe serta dengan kamoe pada sadiakala, hingga kapada kasoedahan alam ini. Amin!
  ROS (1877) 18Maka Tuhan JESUS ber-datanglah pada marika itu, dan kata-katalah dengan ma-rika itu, dan sabdalah: Ka-padaku sudah deberikan segala kawasa di dalam sawrga dan di atas bumi.
  19Bagitupawn hendaklah kamu pergi berdjalan dan mengadjarlah kamu sakalijen chalika, dan permandikanlah marika itu dengan nama Bapa dan Anak laki-laki dan Roch kudus.
  20Dan adjarlah marika itu akan ingat ikot, segala sasa-watu jang Aku sudah berti-tah bagi kamu. Maka lihatlah awleh kamu, Aku ini ada bersma-sama dengan kamu pada sedekala hari, sahingga penghabiisan alam ini. Amin.
  KL (1863) 18Maka Jesoes dateng mendapetken dia-orang, serta katanja: Segala koewasa soedah dikasih sama akoe, baik didalem sorga, baik di-atas boemi.
  19Dari itoe, pergilah kamoe mengadjar segala bangsa, dan memandiken dia-orang dalem nama Bapa, dan Anak dan Roh-soetji, serta mengadjar dia-orang mendjalani samowanja, jang soedah akoe pesen sama kamoe.
  20Maka lihat, Akoe ada beserta kamoe pada segala hari sampe kasoedahan doenia. Amin.
  LEY (1733) 18Maka berdatanglah Xisaj, dan katalah pada marika 'itu, sabdanja: samowa peng`awasa`an telah deberikan padaku didalam sawrga dan di`atas bumi.
  19Sebab 'itu pergilah kamu berdjalan dan meng`adjarlah sakalijen chalajikh 'itu masokh murid, sambil permandikan dija 'itu dengan nama Bapa, dan 'Anakh laki 2, dan Rohhu-'lkhudus: dan meng`adjar marika 'itu memaliharakan segala sasawatu jang 'aku sudah berpasan pada kamu.
  20Maka bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini 'ada menjerta`ij kamu pada sakalijen harij 2 sampej kapada kaputusan xalam. Amin.

  ^ Ke Atas ^  Tentang Kami | Kontak Kami | Ucapan Terima Kasih | Buku Tamu | Peta Situs | Links
  Disclaimer | © 2003-2016 | Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | E-mail: webmastersabda.org | Laporan Masalah/Saran

  Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati