SABDAweb ©
Tools
Dictionary
28 Feb 2021 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Nabi
Previous wordNext word
Kamus Kompilasi Kamus Easton Kamus Pedoman Kamus Gering Maps
Kamus Pedoman
Previous wordNext wordTop
Nabi

 1. Allah telah berfirman pada zaman dahulu melalui para - .
    /TB Hos 12:11; Ibr 1:1
 2. Utusan-utusan Allah.
    /TB 2Taw 36:15; Yes 44:23
 3. Hamba-hamba Allah.
    /TB Yer 35:15
 4. Penjaga bangsa Israel.
    /TB Yeh 3:17
 5. Dinamai:
    5.1 Abdi Allah.
        /TB 1Sam 9:6
    5.2 Nabi-nabi Allah.
        /TB Ezr 5:2
    5.3 Nabi yang kudus.
        /TB Luk 1:70; Wahy 18:20; 22:6
    5.4 Orang yang digerakkan oleh Roh Kudus.
        /TB 2Pet 1:21
    5.5 Pelihat.
        /TB 1Sam 9:9
 6. Dipandang sebagai orang yang kudus.
    /TB 2Raj 4:9
 7. Kadang-kadang wanita diberi karunia menjadi - .
    /TB Yoel 2:28
 8. Allah telah memberitahukan kepada - :
    8.1 Keputusan-Nya.
        /TB Am 3:7
    8.2 Berulang kali dan dalam pelbagai cara.
        /TB Ibr 1:1
    8.3 Dengan suara yang dapat didengar.
        /TB Bil 12:8; 1Sam 3:4-14
    8.4 Dengan perantaraan malaikat-malaikat.
        /TB Dan 8:15-26; Wahy 22:8,9
    8.5 Melalui mimpi dan penglihatan.
        /TB Bil 12:6; Yoel 2:28
 9. Ada di bawah pengaruh Roh Kudus pada waktu bernubuat.
    /TB Luk 1:67; 2Pet 1:21
 10. Berkata-kata atas nama Tuhan.
    /TB 2Taw 33:18; Yeh 3:11; Yak 5:10
 11. Sering berkata-kata dengan perumpamaan dan teka-teki.
    /TB 2Sam 12:1-6; Yes 5:1-7; Yeh 17:2-10
 12. Tingkah lakunya kerap kali menjadi suatu tanda bagi orang banyak.
    /TB Yes 20:2-4; Yer 19:1,10,11; 27:2,3; 43:9; 51:63
    /TB Yeh 4:1-13; 5:1-4; 7:23; 12:3-7; 21:6,7; 24:1-24; Hos 1:2-9
 13. Seringkali tidak ada hubungan ilahi sebab dosa orang banyak.
    /TB 1Sam 28:6; Rat 2:9; Yeh 7:26
 14. Harus:
    14.1 Berani dan tidak dapat digertak.
        /TB Yeh 2:6; 3:8,9
    14.2 Waspada dan setia.
        /TB Yeh 3:17-21
    14.3 Menerima segala perkataan Allah dengan perhatian.
        /TB Yeh 3:10
    14.4 Jangan mengatakan apa yang tidak diterima dari Allah.
        /TB Ul 18:20
    14.5 Mengatakan segala firman yang disampaikan oleh Tuhan.
        /TB Yer 26:2
 15. Kadang-kadang menerima berita ilahi dan bernubuat dengan keadaan
   badan dan pikiran yang sangat menyedihkan.
    /TB Yer 23:9; Yeh 3:14,15; Dan 7:28; 10:8; Hab 3:2,16
 16. Kadang-kadang bernubuat dengan sebuah nyanyian.
    /TB Ul 32:44; Yes 5:1
 17. Seringkali disertai dengan musik pada waktu bernubuat.
    /TB 1Sam 10:5; 2Raj 3:15
 18. Seringkali menulis nubuat-nubuat pada sepucuk surat.
    /TB 2Taw 21:12; Yer 36:2
 19. Surat - dibacakan di rumah ibadat pada tiap-tiap hari Sabat.
    /TB Luk 4:17; Kis 13:15
 20. Yang biasa:
    20.1 Banyak di Israel.
        /TB 1Sam 10:5; 1Raj 18:4
    20.2 Belajar di sekolah.
        /TB 2Raj 2:3,5; 1Sam 19:20
    20.3 Pengarang syair yang kudus bagi orang Yahudi.
        /TB Kel 15:20,21; 1Sam 10:5,10; 1Taw 25:1
 21. Yang luar biasa:
    21.1 Istimewa diangkat dalam keadaan darurat.
        /TB 1Sam 3:19-21; Yes 6:8,9; Yer 1:5
    21.2 Seringkali dilengkapi dengan kuasa ajaib.
        /TB Kel 4:1-4; 1Raj 17:23; 2Raj 5:3,8
 22. Kerap kali orang laki-laki yang telah menikah.
    /TB 2Raj 4:1; Yeh 24:18
 23. Memakai pakaian bulu.
    /TB 2Raj 1:8; Za 13:4; Mat 3:4; Wahy 11:3
 24. Seringkali mengembara.
    /TB 1Raj 18:10-12; 19:3,8,15; 2Raj 4:10
 25. Sederhana cara hidupnya.
    /TB Mat 3:4
 26. Pengarang hikayat bangsa Yahudi.
    /TB 1Taw 29:29; 2Taw 9:29
 27. Penafsir mimpi.
    /TB Dan 1:17
 28. Menjadi penasihat pada segala masa kesusahan.
    /TB 1Sam 9:6; 28:15; 1Raj 14:2-4; 22:7
 29. Diberi hadiah oleh orang yang meminta nasihatnya.
    /TB 1Sam 9:7,8; 1Raj 14:3
 30. Kadang-kadang berpendapat lebih baik menolak hadiah.
    /TB 2Raj 5:15,16
 31. Disuruh:
    31.1 Menegur orang fasik dan menasihatkan supaya bertobat.
        /TB 2Raj 17:13; 2Taw 24:19; Yer 25:4,5
    31.2 Menyatakan kejahatan raja-raja.
        /TB 1Sam 15:10,16-19; 2Sam 12:7-12; 1Raj 18:18; 21:17-22
    31.3 Menasihatkan supaya setia dan tetap dalam pekerjaan Allah.
        /TB 2Taw 15:1,2,7
    31.4 Menubuatkan kedatangan Kristus.
        /TB Luk 24:44; Yoh 1:45; Kis 3:24; 10:43
    31.5 Menubuatkan kebinasaan bangsa-bangsa.
        /TB Yes 15:1; 17:1; Yer 47:1-51:64
 32. Sangat menderita karena bencana-bencana yang dinubuatkannya.
    /TB Yes 16:9-11; Yer 9:1-7
 33. Nubuat - :
    33.1 Kerap kali diumumkan di pintu gerbang rumah Tuhan.
        /TB Yer 7:2
    33.2 Diumumkan di kota-kota dan di jalan-jalan.
        /TB Yer 11:6
    33.3 Diukirkan pada loh batu dan dipasang pada tempat yang dapat
       dilihat oleh orang banyak.
        /TB Yes 8:1; Hab 2:2
    33.4 Dituliskan dalam kitab gulungan dan dibacakan di depan orang
       banyak.
        /TB Yer 36:2
    33.5 Semuanya dipenuhi.
        /TB 2Raj 10:10; Yes 44:26; Kis 3:18; Wahy 10:7
 34. Membantu orang Yahudi dalam segala pekerjaan bangsanya.
    /TB Ezr 5:2
 35. - yang disebut di dalam Firman Tuhan:
    35.1 Agabus.
        /TB Kis 11:28; 21:10
    35.2 Ahia.
        /TB 1Raj 11:29; 12:15; 2Taw 9:29
    35.3 Amos.
        /TB Am 1:1; 7:14,15
    35.4 Daud.
        /TB Dan 12:11; Mat 24:15
    35.5 Anak-anak perempuan Filipus.
        /TB Kis 21:9
    35.6 Azarya bin Oded.
        /TB 2Taw 15:2,8
    35.7 Daniel.
        /TB Dan 12:11; Mat 24:15
    35.8 Daud.
        /TB Mazm 16:8-11; Kis 2:25-30
    35.9 Debora.
        /TB Hak 4:4
    35.10 Elia.
        /TB 1Raj 17:1
    35.11 Elisa.
        /TB 1Raj 19:16
    35.12 Gad.
        /TB 2Sam 24:11; 1Taw 29:29
    35.13 Habakuk.
        /TB Hab 1:1
    35.14 Hagai.
        /TB Ezr 5:1; 6:14; Hag 1:1
    35.15 Hanani.
        /TB 2Taw 16:7
    35.16 Hana.
        /TB Luk 2:36
    35.17 Harun.
        /TB Kel 7:1
    35.18 Henokh.
        /TB Kej 5:21-24; Yud 1:14
    35.19 Hosea.
        /TB Hos 1:1
    35.20 Hulda.
        /TB 2Raj 22:14
    35.21 Ido.
        /TB 2Taw 9:29; 12:15
    35.22 Maleakhi.
        /TB Mal 1:1
    35.23 Mikha.
        /TB Mi 1:1
    35.24 Mikhabin Yimla.
        /TB 1Raj 22:7,8
    35.25 Miryam.
        /TB Kel 15:20
    35.26 Musa.
        /TB Ul 18:18
    35.27 Nahum.
        /TB Nah 1:1
    35.28 Natan.
        /TB 2Sam 7:2; 12:1; 1Raj 1:10
    35.29 Nuh.
        /TB Kej 9:25-27
    35.30 Obaja.
        /TB Ob 1:1
    35.31 Oded.
        /TB 2Taw 28:9
    35.32 Paulus.
        /TB 1Tim 1:1; 4:1
    35.33 Petrus.
        /TB 2Pet 1:1; 2:1,2
    35.34 Samuel.
        /TB 1Sam 3:20
    35.35 Semaya.
        /TB 1Raj 12:22; 2Taw 12:7,15
    35.36 Seorang nabi dari Yehuda.
        /TB 1Raj 13:1
    35.37 Seorang nabi yang disuruh kepada Eli.
        /TB 1Sam 2:27
    35.38 Seorang nabi yang disuruh kepada Israel.
        /TB Hak 6:8
    35.39 Yakub.
        /TB Kej 49:1
    35.40 Yedutun.
        /TB 2Taw 35:15
    35.41 Yehezkiel.
        /TB Yeh 1:3
    35.42 Yehu bin Hanani.
        /TB 1Raj 16:1,7,12
    35.43 Yeremia.
        /TB Yer 1:1,2; 2Taw 36:12,21
    35.44 Yesaya.
        /TB 2Raj 19:2; 2Taw 26:22; Yes 1:1
    35.45 Yoel.
        /TB Yoel 1:1; Kis 2:16
    35.46 Yohanes.
        /TB Wahy 1:1
    35.47 Yunus.
        /TB 2Raj 14:25; Yun 1:1; Mat 12:39
    35.48 Zadok.
        /TB 2Sam 15:27
    35.49 Zakharia bin Ido.
        /TB Ezr 5:1; Za 1:1
    35.50 Zakharia, ayah Yohanes.
        /TB Luk 1:67
    35.51 Zefanya.
        /TB Zef 1:1
 36. Seorang - biasanya tinggal di istana raja.
    /TB 2Sam 24:11; 2Taw 29:25; 35:15
 37. Orang-orang Yahudi:
    37.1 Diharuskan mendengarkan serta percaya.
        /TB Ul 18:15; 2Taw 20:20
    37.2 Seringkali memaksa - supaya mengatakan hal-hal yang mereka
       sukai.
        /TB 1Raj 22:13; Yes 30:10; Am 2:12
    37.3 Menganiaya - .
        /TB 2Taw 36:16; Mat 5:12
    37.4 Seringkali memenjarakan - .
        /TB 1Raj 22:27; Yer 32:2; 37:15,16
    37.5 Seringkali membunuh - .
        /TB 1Raj 18:13; 19:10; Mat 23:34-37
    37.6 Seringkali tidak ada - sebab dosa.
        /TB 1Sam 3:1; Mazm 74:9; Am 8:11,12
 38. Berkuasa karena iman.
    /TB Ibr 11:32-40
 39. Sabar walaupun dalam penderitaan.
    /TB Yak 5:10
 40. Allah membalas segala penganiayaan yang dilakukan kepada - .
    /TB 2Raj 9:7; 1Taw 16:21,22; Mat 23:35-38; Luk 11:50
 41. Dinubuatkan bahwa Kristus akan melakukan pekerjaan seorang - .
    /TB Ul 18:15; Kis 3:22
 42. Kristus telah melakukan pekerjaan seorang - .
    /TB Mat 24:1-51; Mr 10:32-34
< ABLE align="center" width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="b"> | About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA