SABDAweb ©
Biblical
Introduction
28 Feb 2021 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Garis Besar Pemulihan - Matthew
Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Previous bookNext book

Penulis: Matius, juga disebut Lewi, semula adalah pemungut cukai, seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang tersirat tentang dia sebagai tuan rumah pesta dalam Mat 9:10 dan dengan penyebutannya secara khusus sebagai pemungut cukai dalam Mat 10:3; ia kemudian menjadi seorang rasul (Mat 9:9; Luk 5:27).

Waktu Penulisan: Kira-kira 37-40 M, tidak lama setelah kebangkitan Tuhan (Mat 28:15) dan sebelum penghancuran Bait Allah (Mat 24:2).

Tempat Penulisan: Mungkin di tanah Yudea.

Penerima: Orang Yahudi pada umumnya, seperti yang ditunjukkan dengan tidak adanya penjelasan tentang adat dan perayaan orang Yahudi ( Mat 15:2; cf. Mar 7:2-3; Mat 26:17; cf Mar 14:12).

Pokok: Injil Kerajaan -- Membuktikan Kristus Adalah Raja-Penyelamat

GARIS BESAR

I. Nenek moyang dan status Raja -- Mat 1:1-2:23
A. Silsilah-Nya dan jabatan-Nya -- disebut Kristus -- Mat 1:1-17
B. Asal usul-Nya dan nama-Nya -- dilahirkan sebagai Manusia-Allah, diberi nama Yesus, disebut Imanuel oleh manusia -- Mat 1:18-25.
C. Masa kecil-Nya dan pertumbuhan-Nya -- disebut orang Nazaret -- Mat 2:1-23
1. Dicari dan disembah oleh orang majus -- Mat 2:1-12
2. Raja Herodes merasa iri kepada-Nya -- Mat 2:7-8
3. Menyingkir ke Mesir -- Mat 2:13-15
4. Dicari oleh Raja Herodes untuk dibinasakan -- Mat 2:16-18
5. Kembali untuk tinggal di Nazaret -- Mat 2:19-23

II. Pengurapan Raja -- Mat 3:1-4:11
A. Diperkenalkan -- Mat 3:1-12
B. Diurapi -- Mat 3:13-17
C. Dicobai -- Mat 4:1-11

III. Ministri Raja -- Mat 4:16-11:30
A. Permulaan ministri-Nya -- Mat 4:12-25
B. Pengumuman konstitusi kerajaan -- Mat 5:1-7:29
1. Mengenai hakiki umat kerajaan -- Mat 5:1-12
2. Mengenai pengaruh umat kerajaan -- Mat 5:13-16
3. Mengenai hukum umat kerajaan -- Mat 5:17-48
4. Mengenai perbuatan benar umat kerajaan -- Mat 6:1-18
5. Mengenai kekayaan materi umat kerajaan -- Mat 6:19-34
6. Mengenai prinsip umat kerajaan dalam menghadapi orang lain -- Mat 7:1-12
7. Mengenai dasar kehidupan dan pekerjaan umat kerajaan -- Mat 7:13-29
C. Kelanjutan ministri -- Mat 8:1-9:34
1. Tanda-tanda yang bermakna zaman -- Mat 8:1-17
2. Jalan untuk mengikuti Raja -- Mat 8:18-22
3. Kuasa Raja -- Mat 8:23-9:8
a. Atas angin dan laut -- Mat 8:23-27
b. Atas setan-setan -- Mat 8:28-34
c. Mengampuni dosa -- Mat 9:1-8
4. Bersukacita dengan orang dosa -- Mat 9:9-13
5. Tidak cocok dengan agama -- Mat 9:14-17
6. Tanda-tanda yang bermakna zaman dilakukan lagi -- Mat 9:18-34
D. Perluasan ministri -- Mat 9:35-11:1
1. Perlunya penggembalaan dan penuaian -- Mat 9:35-38
2. Pemilihan dan pengutusan pekerja -- Mat 10:1-5a
3. Jalan untuk menyebarkan Injil kerajaan kepada keluarga Israel -- (Mat 10:5-15)
4. Penganiayaan dan jalan untuk menghadapinya -- Mat 10:16-33
5. Gangguan yang didatangkan oleh Raja dan jalan salib untuk mengikuti Dia -- Mat 10:34-39
6. Penyamaan Raja dengan orang yang diutus -- Mat 10:40-11:1
E. Sikap dan pembawaan Raja terhadap setiap situasi -- Mat 11:2-30
1. Menguatkan perintis-Nya yang dipenjarakan -- Mat 11:2-6
2. Memuji perintis-Nya -- Mat 11:7-15
3. Meratapi dan mencela angkatan yang bebal dan tidak mau bertobat -- Mat 11:16-24
4. Mengakui kehendak Bapa dengan pujian -- Mat 11:25-27
5. Memanggil orang yang berbeban berat untuk mendapatkan perhentian dan jalan untuk mendapatkan perhentian -- Mat 11:28-30

IV. Penolakan terhadap Raja -- Mat 12:1-27:66
A. Pengukuhan penolakan -- Mat 12:1-50
1. Alasan penolakan -- Mat 12:1-14
2. Penolakan menyebabkan Raja berpaling kepada orang bukan Yahudi -- Mat 12:15-21
3. Klimaks penolakan -- Mat 12:22-37
4. Tanda bagi angkatan yang menolak -- Mat 12:38-42
5. Angkatan yang menolak makin jahat -- Mat 12:43-45
6. Penolakan mengakibatkan Raja meninggalkan mereka -- Mat 12:46-50
B. Pengungkapan rahasia kerajaan -- Mat 13:1-52
1. Pekerjaan pendahuluan dari kerajaan -- Mat 13:1-23
2. Pendirian kerajaan dan penyusun palsunya -- Mat 13:24-30
3. Perkembangan yang tidak normal dari penampilan luar kerajaan -- Mat 13:31-32
4. Kebobrokan batini dari penampilan luar kerajaan -- Mat 13:33-35
5. Pendirian kerajaan dan unsur penyusun palsunya (lanjutan) -- Mat 13:36-43
6. Kerajaan tersembunyi di dalam bumi yang diciptakan Allah -- Mat 13:44
7. Gereja dihasilkan dari dunia yang dirusak oleh Iblis -- Mat 13:45-46
8. Injil kekal dan hasilnya -- Mat 13:47-50
9. Harta yang baru dan yang lama -- Mat 13:51-52
C. Peningkatan penolakan -- Mat 13:53-16:12
1. Penolakan oleh orang sekampung-Nya -- Mat 13:53-58
2. Penolakan oleh penguasa kafir -- Mat 14:1-13
3. Mujizat memberi makan lima ribu orang -- Mat 14:14-21
4. Mujizat berjalan di laut -- Mat 14:22-33
5. Penyembuhan dengan jumbai jubah Raja -- Mat 14:34-36
6. Tuduhan kaum agamawan tradisional -- Mat 15:1-20
7. Iman perempuan bukan Yahudi -- Mat 15:21-28
8. Penyembuhan untuk memuliakan Allah -- Mat 15:29-31
9. Mujizat memberi makan empat ribu orang -- Mat 15:32-39
10. Cobaan dari kaum fundamentalis dan modernis -- Mat 16:1-12
D. Jalan penolakan -- Mat 16:13-23:39
1. Sebelum pergi ke Yudea -- Mat 16:13-18:35
a. Wahyu Kristus dan gereja -- Mat 16:13-20
b. Pengungkapan kali pertama penyaliban dan kebangkitan-Nya -- Mat 16:21-27
c. Transfigurasi dalam miniatur kerajaan -- Mat 16:28-17:13
d. Pengusiran setan ayan -- Mat 17:14-21
e. Pengungkapan kali kedua penyaliban dan kebangkitan-Nya -- Mat 17:22-23
f. Penerapan wahyu dan visi keputraan Kristus -- Mat 17:24-27
g. Hubungan antar orang dalam kerajaan -- Mat 18:1-35
2. Setelah tiba di Yudea -- Mat 19:1-20:16
a. Menyembuhkan orang banyak yang mengikuti Dia -- Mat 19:2
b. Pencobaan lebih lanjut oleh kaum fundamentalis -- Mat 19:3-12
c. Meletakkan tangan di atas anak-anak -- Mat 19:13-15
d. Jalan untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan -- Mat 19:16-26
e. Pahala kerajaan -- Mat 19:27-20:16
3. Di jalan menuju Yerusalem -- Mat 20:17-21:11
a. Pengungkapan kali ketiga penyaliban dan kebangkitan-Nya -- Mat 20:17-19
b. Takhta kerajaan dan cawan salib -- Mat 20:20-28
c. Penyembuhan dua orang buta -- Mat 20:29-34
d. Sambutan hangat bagi Raja yang lemah lembut -- Mat 21:1-11
4. Di Yerusalem -- Mat 21:12-23:39
a. Membersihkan Bait Suci -- Mat 21:12-16
b. Bermalam di Betania -- Mat 21:17
c. Mengutuk bangsa Israel -- Mat 21:18-22
d. Diuji -- Mat 21:23-22:46
(1) Oleh imam-imam kepala dan para tua-tua mengenai kuasa-Nya -- Mat 21:23-22:14
(a) Pengalihan hak kesulungan -- Mat 21:28-32
(b) Pengalihan Kerajaan Allah -- Mat 21:33-46
(c) Perjamuan kawin kerajaan -- Mat 22:1-14
(2) Oleh murid-murid orang Farisi dan para pendukung Herodes mengenai membayar pajak kepada Kaisar -- Mat 22:15-22
(3) Oleh orang-orang Saduki mengenai kebangkitan -- Mat 22:23-33
(4) Oleh seorang ahli Taurat mengenai perintah yang terutama dalam hukum Taurat -- Mat 22:34-40
(5) Membungkam semua pencoba-Nya dengan pertanyaan mengenai Kristus -- Mat 22:41-46
e. Menegur kaum agamawan -- Mat 23:1-36
(1) Kemunafikan mereka -- Mat 23:1-12
(2) Celaka delapan ganda mereka -- Mat 23:13-36
f. Meninggalkan Yerusalem dengan Bait Sucinya -- Mat 23:37-39
E. Nubuat kerajaan -- Mat 24:1-25:46
1. Mengenai Israel -- Mat 24:1-31
a. Dari kenaikan Kristus ke surga sampai kesudahan zaman -- Mat 24:1-14
b. Pada kesudahan zaman -- Mat 24:15-31
(1) Terjadinya kesusahan besar -- Mat 24:15-26
(2) Kedatangan Kristus ke bumi -- Mat 24:27-30
(3) Mengumpulkan bangsa Israel -- Mat 24:31
2. Mengenai gereja -- Mat 24:32-25:30
a. Berjaga-jaga dan bersiap sedia -- Mat 24:32-44
b. Setia dan bijaksana -- Mat 24:45-51
c. Perumpamaan berjaga-jaga -- Mat 25:1-13
d. Perumpamaan kesetiaan -- Mat 25:14-30
3. Mengenai bangsa-bangsa -- Mat 25:31-46
a. Kristus datang untuk dinobatkan dalam kemuliaan -- Mat 25:31
b. Mengumpulkan segala bangsa untuk melaksanakan penghakiman -- Mat 25:32-46
F. Pemenuhan penolakan -- Mat 26:1-27:66
1. Pengungkapan kali keempat penyaliban-Nya -- Mat 26:1-2
2. Rencana jahat komplotan agama -- Mat 26:3-5
3. Dikasihi oleh murid yang terkasih -- Mat 26:6-13
4. Dikhianati oleh murid palsu -- Mat 26:14-16
5. Merayakan Paskah terakhir -- Mat 26:17-25
6. Menetapkan perjamuan Raja -- Mat 26:26-30
7. Memperingatkan murid-murid -- Mat 26:31-35
8. Ditekan di Getsemani -- Mat 26:36-46
9. Ditahan oleh agama -- Mat 26:47-56
10. Dihakimi oleh Mahkamah Agama -- Mat 26:57-68
11. Disangkal oleh Petrus -- Mat 26:69-75
12. Dihakimi oleh Pilatus -- Mat 27:1-26
13. Diejek oleh serdadu kafir -- Mat 27:27-32
14. Disalibkan -- Mat 27:33-56
a. Dibunuh dan diejek oleh manusia -- Mat 27:33-44
b. Dihakimi dan ditinggalkan oleh Allah -- Mat 27:45-50
c. Dampak penyaliban-Nya -- Mat 27:51-56
15. Dikuburkan oleh orang kaya -- Mat 27:57-66

V. Kemenangan Raja -- Mat 28:1-20
A. Bangkit -- Mat 28:1-15
B. Memerintah -- Mat 28:16-20
Previous book Top Next book
< ABLE align="center" width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="b"> | About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA