copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Bible
Chapter
Find in Bible: Word(s) Verse List
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps
Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Jude 1 - Alkitab Leydekker [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Jehuda sa`awrang hamba Xisaj 'Elmesehh, lagi sudara Jaxkhub, kapada segala 'awrang jang terdoxa, jang sudah dekhuduskan 'awleh 'Allah Bapa, dan depaliharakan 'awleh Xisaj 'Elmesehh:
1:2Taperbanjakhlah kiranja rahhmet pada kamu, lagi salamet, dan muhhabet.
1:3Hej 'awrang kekaseh 2, sedang 'aku berbowat sasawatu karadjinan dengan menjurat kapada kamu 'akan chalats jang xam, maka 'aku sudah ber`usah menjurat kapada kamu, sambil natsihhetkan kamu, sopaja kamu berparang 2 an karana 'iman 'itu, jang sakali sudah desarahkan pada segala walij.
1:4Karana barang 'awrang sudah masokh ter`andap 2, jang deri purbakala sudah tapersurat dihulu kapada hhukum 'ini djuga, 'ijalah 'awrang fasikh, jang menjalin nixmet 'Ilah kamij kapada pertjabulan, dan jang menjangkal 'Allah, jang sendirij djuga depertuhan, lagi Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh.
1:5Tetapi 'aku kahendakij meng`ingatkan kamu, sedang kamu sakali 2 meng`atahuwij hhal 'ini, bahuwa maha besar Tuhan, habis delepaskannja khawm deri dalam tanah Mitsir, 'itu komedijennja sudah membinasakan segala 'awrang jang sudah tijada ber`iman.
1:6Dan segala Mela`ikat, jang sudah tijada memaliharakan panghuluwannja, hanja sudah meninggalkan perdijamannja jang chats, 'ija sudah simpan kapada hhukum harij jang besar 'itu terkena dengan peng`ikat 2 jang kakal kabawah ditampat golita 'itu.
1:7Seperti Sedawm dan Xamawra, dan segala negerij jang kuliling dija 'itu, jang 'atas sabagej djuga perij sudah berzina, dan sudah pergi meng`ikot daging jang lajin, 'itu sudah tertantu 'akan teladan, sedang 'ija menanggong sjiksa 'apij jang kakal.
1:8Sabagej lagi songgohpawn marika 'ini, jang sudah depertidorkan lalap, 'itu mentjoringkan daging, dan membowang patuwanan, dan menghodjat segala 'awrang jang mulija.
1:9Tetapi Mika`ejl jang Panghuluwan Mela`ikat, tatkala 'ija berbantah 2 an dengan 'Iblis, dan berlawan 2 an pada hhal badan Musaj, 'itu sudah tijada baranij membawa barang hhukum hodjat 'atas dija, hanja sudah berkata; denista maha besar Tuhan 'apalah 'akan dikaw.
1:10Tetapi 'awrang 'ini menghodjat barang jang tijada dekatahuwinja: dan barang jang dekatahuwinja deri pada paranginja, seperti hhajwan jang bukan nathikh, didalam dija 'itu 'ija merusakhkan dirinja djuga.
1:11Wa`j bagi marika 'itu, karana 'ija sudah berdjalan simpang kapada djalan KHajin, dan 'awleh persasatan 'upah Bilxam 'ija sudah tertompah habis, dan 'awleh perlawanan KHawrahh 'ija sudah hilang.
1:12Marika 'ini 'ada tjoring 2 didalam segala perdjamuwanmu kaseh 2 an, dan tatkala 'ija berdjamuw 2 an dengan kamu, maka 'ija makan dan minom meng`isij sendirinja tijada dengan takot: marika 'itu 'ada 'awan 2 jang tijada ber`ajer, jang terhentar kuliling 2 'awleh segala 'angin: marika 'itu 'ada saperij pohon 2 kajuw jang lajuw burokh, jang tijada berbowah, jang duwa kali sudah mati, jang sudah tertjabot 'akarnja:
1:13Marika 'itu 'ada 'ombakh 2 lawut jang terlalu daras, jang membuhejkan segala kamaluwan sendirinja: marika 'itu 'ada bintang 2 sajarat, bagi sijapa golita jang 'amat kalam 'itu tersimpan sampej salama 2 nja.
1:14'Adapawn 'akan 'awrang 'ini lagi HHanawk jang katudjoh deri pada 'Adam 'itu sudah bernubuwet, 'udjarnja; bahuwa sasonggohnja maha besar Tuhan datang dengan babarapa lakhsa 'awrangnja jang khudus,
1:15Hendakh meng`adakan hhukum 'atas sakalijen 'awrang, dan menjiksakan samowa 'awrang fasikh di`antara marika 'itu, deri karana sakalijen perbowatan fusukhnja, jang telah delakukannja dengan fusukhnja, dan deri karana sakalijen perkata`an jang karas, jang segala 'awrang berdawsa jang fasikh 'itu sudah meng`utjap lawan dija 'itu.
1:16Marika 'ini 'ada 'awrang jang menjungut, jang meng`aduw 'atas perij pangkatnja, jang berdjalan menurut segala ka`inginannja: maka mulutnja meng`atakan perkara 2 jang 'amat djumawa, sambil hhejran 'akan muka 'awrang 'awleh karana barang gunanja.
1:17'Adapawn 'akan kamu, hej 'awrang kekaseh 2, terkenanglah kamu 'akan segala perkata`an jang dihulu telah dekatakan 'awleh Rasul 2 Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh:
1:18Bahuwa marika 'itu sudah katakan pada kamu, bahuwa pada masa jang 'achir 'akan datang babarapa 'awrang penjindir, jang 'akan berdjalan menurut segala ka`inginan, jang terbit deri pada fusukh sendirinja.
1:19Marika 'ini 'ada 'awrang 'itu jang menjakukan sendirinja, 'awrang nafsanij, jang tijada mempunja`ij Rohh.
1:20'Adapawn 'akan kamu, hej 'awrang kekaseh 2, per`usahkanlah sendirimu di`atas 'imanmu jang maha khudus, sambil minta doxa dengan tulong Rohhu-'lkhudus:
1:21Paliharakanlah sendirimu tetap pada peng`asehan 'Allah, sambil menantikan rahhmet Tuhan kamij Xisaj 'Elmesehh datang kapada kahidopan kakal.
1:22Dan 'akan barang 'awrang pawn kasijankanlah kamu dengan berbowat bejda:
1:23Tetapi paliharakanlah 'awrang lajin 2 dengan takot, dan sintakhkanlah dija deri dalam 'apij: dan bintjikanlah lagi badju 'itu jang berlumor dengan daging.
1:24'Adapawn bagi Tuhan jang kawasa 'akan memaliharakan kamu deri pada bersontoh, dan memberikan kamu tijada bertjela dihadapan kamulija`an dengan termasa.
1:25Bagi 'Allah jang sendirij djuga hhakim, bagi Muchalits kamij 'adalah kiranja kamulija`an dan kabesaran lagi gahij dan kawasa bajik sakarang 'ini, bajik sampej sakalijen kalama`annja. 'Amin.
Previous page Top Next page
| About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
%TRAC_PAGE%