copyright
11 Jul 2020 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions 
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions 
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes 
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries 
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons 
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Philippians 1 - Alkitab Leydekker [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Pawlus dan Timothijus, jang hamba 2 Xisaj 'Elmesehh, kapada sakalijen walij dalam 'agama 'Elmesehh Xisaj, jang 'ada di-Filipij, serta dengan segala 'Uskhuf dan SJamas:
1:2'Adalah kiranja nixmat pada kamu dan salam deri pada 'Allah Bapa kamij, dan maha Tuhan Xisaj 'Elmesehh.
1:3'Aku meng`utjap sjukur pada 'Ilahku, barapa 2 kali 'aku meng`enang kamu,
1:4(Sambil minta doxa dengan kasuka`an pada sedekala wakhtu, dalam sakalijen perminta`anku karana samowa kamu,)
1:5Deri karana persakutuwan kamu kapada 'Indjil deri pada harij jang pertama sampej sakarang 'ini:
1:6Sambil harap perkara 'itu djuga, bahuwa Tuhan, jang sudah memula`ij didalam kamu sawatu kardja jang bajik, 'akan mengganapij 'itu sampej kapada harij Xisaj 'Elmesehh:
1:7Seperti 'ada betul padaku ber`indah hhal 'ini 'akan samowa kamu, sebab 'aku taroh didalam hatiku, bahuwa kamu 'ini, bajik pada bulongguw 2 ku, bajik pada xudzurku, dan pertogohan 'Indjil, samowa kamu 'ada bersakutuwan dengan nixmetku.
1:8Karana 'Allah 'ada sjaksiku bagimana 'aku rinduw dendam, 'akan kamu sakalijen dengan segala kapiluwan Xisaj 'Elmesehh.
1:9Maka 'aku minta hhal 'ini, sopaja peng`asehan kamu makin lama makin lebeh limpah pada peng`akawan dan sasawatu perasa`an hati:
1:10Sopaja kamu mentjawba`ij segala mas`alet, sopaja kamu 'ada tulus, dan dengan tijada memberij kasontohan, sampej kapada harij 'Elmesehh:
1:11Sambil ber`isij bowah 2 xadalet jang 'ada 'awleh Xisaj 'Elmesehh 'akan kamulija`an dan pudjijan 'Allah.
1:12'Adapawn 'aku mawu kamu meng`atahuwij, hej sudara 2 laki 2, bahuwa segala barang telah djadi padaku 'itu terlebeh sudah berlaku 'akan per`ontongan 'Indjil:
1:13Kalakijen maka segala bulongguku pada hhal 'Elmesehh 'itu sudah djadi njata dalam saganap 'iwan, dan pada sakalijen 'awrang lajin 2:
1:14Dan terbanjakh 'awrang di`antara segala sudara laki 2 dalam 'agama maha Tuhan, jang sudah ber`awleh pangharapan 'awleh bulongguw ku, 'itu makin lebeh baranij meng`utjap kalam tijada dengan takot.
1:15Songgohpawn lagi satengah 'awrang menchothbatkan 'Elmesehh deri pada kadangkejan dan perbantahan, tetapi satengah 'awrang lagi deri pada perkenanan.
1:16Songgohpawn 'awrang 'itu menchabarkan 'Elmesehh deri pada perbantahan, tijada dengan tulus, sedang desangkanja membawa kasukaran padaku dalam bulongguw 2 ku:
1:17Tetapi 'awrang 'ini deri pada peng`asehan, sedang dekatahuwinja bahuwa 'aku sudah tertaroh deri karana xudzur 'Indjil.
1:18'Apatah kalakh? dan hanja sasonggohnja barang bagimana 'itu djadi, mawu dengan satudongnja, mawu dengan sabenarnja, 'Elmesehh dechabarkan djuga: maka pada hhal 'itu 'aku suka tjita, behkan lagi 'aku 'akan suka tjita.
1:19Karana 'aku tahu bahuwa hhal 'ini 'akan deperlakukan bagiku 'akan chalats 'awleh pemohonan kamu, dan penulongan Rohh Xisaj 'Elmesehh.
1:20Turut kanantijanku dengan tergadoh dan 'asaku, sahingga pada barang saperkara tijada 'aku 'akan bermaluw: tetapi dengan saganap kaluwasan hati, seperti pada sedekala wakhtu, bagitu lagi pada sakarang 'ini 'Elmesehh 'akan deperbesarkan didalam tubohku, mawu 'awleh kahidopan, mawu 'awleh kamati`an.
1:21Karana bagitu hidop 'itulah 'Elmesehh, dan mati 'itulah laba.
1:22Tetapi kaluw 2 jang hidop didalam daging 'itu djuga 'ada berguna padaku, 'antah 'apa 'aku 'akan memileh tijada kukatahuwij.
1:23Karana 'aku de`adjakh 'awleh kaduwa perkara 'ini, sedang 'aku ber`ingin 'akan de`awrejkan, dan 'ada serta dengan 'Elmesehh: karana 'itulah terlebeh 'amat bajik:
1:24Tetapi jang tinggal didalam daging 'itulah lebeh wadjib 'awleh karana kamu.
1:25Maka dengan harapku 'aku meng`atahuwij hhal 'ini, bahuwa 'aku 'akan tinggal, dan lama tinggal serta dengan samowa kamu 'akan per`ontongan kamu, dan kasuka`an 'iman:
1:26Sopaja penggahan kamu limpah dengan berkat 'Elmesehh Xisaj 'akan daku, 'awleh kahadapanku pula kapada kamu.
1:27Sahadja hendakhlah kamu berdjalan tjara bejbas dengan saharosnja pada 'Indjil 'Elmesehh, sopaja, bajik 'aku datang dan lihat kamu bajik 'aku 'ada gha`ib, 'aku dengar segala hhal 'ahhwal kamu, bahuwa kamu berdirij tatap 'awleh sawatu djuga rohh, sambil berlomba 2 an dengan sahati karana 'iman 'Indjil:
1:28Dan bahuwa tijada kamu dekadjutij pada barang saperkara 'awleh segala 'awrang jang melawan: barang jang songgohpawn pada marika 'itu 'ada sawatu penondjokan chasaret, tetapi pada kamu sawatu penondjokan chalats, 'itupawn deri pada fihakh 'Allah.
1:29Karana pada kamu telah dekarunjakan pada hhal 'Elmesehh, bukan sadja jang pertjaja 'akan dija, tetapi lagi jang merasa`ij sangsara karana dija:
1:30Sedang kamu berparang 2 an 'itu djuga, sabagimana kamu sudah melihat 'ada didalam 'aku, dan sakarang kamu menengar 'ada didalam 'aku.
Previous page ../../images/steelblue/top.gif Next page
| About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA