copyright
11 Jul 2020 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions 
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions 
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes 
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries 
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons 
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Romans 1 - Alkitab Leydekker [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Pawlus sa`awrang hamba Xisaj 'Elmesehh, Rasul jang terdoxa, jang tersakuw 'akan memberita 'Indjil 'Allah.
1:2(Jang dihulu telah dedjandjinja 'awleh Nabij 2 nja 'awleh Nabij 2 nja, didalam Surat 2 an jang khudus.)
1:3'Akan 'Anakhnja laki 2 (Jang sudah djadi deri pada beneh Da`ud 'atas perij daging:
1:4Jang telah detantukan 'Anakh 'Allah dengan kawasa 'atas perij Rohhu-'ltakhdis, deri pada kabangkitan deri 'antara 'awrang mati 2,) jaxnij Xisaj 'Elmesehh Tuhan kamij:
1:5(Jang 'awlehnja kamij sudah menjambot nixmat dan 'Irsal kapada kabakhti`an 'iman di`antara sakalijen CHalajikh, 'awleh karana namanja.
1:6'Antara sijapa kamu 'ini lagi 'ada, hej 'awrang terdoxa 'awleh Xisaj 'Elmesehh.)
1:7Kapada sakalijen 'awrang jang 'ada di-Rawma, hhabib 2 'Allah, walij 2 jang terdoxa: 'adalah kiranja nixmat pada kamu dan salam deri pada 'Allah Bapa kamij, dan deri pada maha Tuhan Xisaj 'Elmesehh.
1:8Pertama pawn 'aku meng`utjap sjukur pada 'Ilahku 'awleh Xisajmu, sebab 'iman kamu dechabarkan pada saganap dunja.
1:9Karana 'Allah 'ada sjaksiku, pada sijapa 'aku berbowat xibadet dengan rohhku, dalam chothbat 'Indjil 'Anakhnja laki 2, bagimana tijada dengan kaputusan 'aku berkenang 2 an 'akan kamu:
1:10Sambil minta doxa pada sedekala wakhtu dalam sombahjang 2 ku, kaluw 2 mudah 2 an barang kala senang jang patut deberikan padaku 'awleh kahendakh 'Allah 'akan datang kapada kamu.
1:11Karana 'aku rinduw dendam melihat kamu, sopaja 'aku membahagij pada kamu barang karunja rohhanij, 'agar sopaja kamu 'ini detatapij.
1:12'Ija 'itu 'artinja, 'akan serta dehiborkan di`antara kamu 'awleh 'iman 'antara masing 2 kamij, bajik 'imanmu, bajik 'imanku.
1:13Tetapi bukan 'aku kahendakij kamu tijada meng`atahuwij, hej sudara 2 laki 2, bahuwa barapa kali 'aku sudah bernijet datang kapada kamu ('adapawn sampej sakarang 'aku sudah detagahkan) sopaja lagi 'aku ber`awleh barang sajidah di`antara kamu, seperti lagi di`antara CHalajikh lajin 2.
1:14Bajik pada 'awrang Junanij, bajik pada 'awrang Barbarij, bajik pada 'awrang xalim, bajik pada 'awrang djahil, 'aku 'ada sa`awrang perhutang.
1:15Sahingga maka barang jang 'akan daku, 'itulah sadija 'akan memberita lagi 'Indjil pada kamu jang di-Rawma.
1:16Karana tijada 'aku bermaluw 'akan 'Indjil 'Elmesehh: karana 'itu 'ada sawatu khowat 'Allah, 'akan meng`upajakan chalats pada sasa`awrang jang ber`iman, pertama pawn pada 'awrang Jehudij, komedijen pawn pada 'awrang Junanij.
1:17Karana xadalet 'Allah dennjatakan didalamnja deri pada 'iman kapada 'iman: seperti sudah tersurat: tetapi 'awrang xadil 'akan hidop 'awleh 'iman.
1:18Karana morka 'Allah dennjatakan deri dalam langit 'atas sakalijen susukh dan tlulamet manusija 2, jang menahanij tahhkhikh 'awleh tlulamet:
1:19Sedang maxlumet 'Allah 'itu 'ada tlahir didalam marika 'itu: karana 'Allah sudah tlahirkan 'awleh tlulamet:
1:20Karana tsifat 2 nja jang ghajb deri pada kadjadi`an dunja, jang ter`arti deri pada segala machlukh, 'itu detilik turus tarang, bajik khodretnja bajik 'Ilahijetnja jang 'azalij: 'itupawn sopaja djangan marika 'itu dapat membawa barang xudzurnja.
1:21Sebab marika 'itu, jang meng`enal 'Allah, sudah tijada memulijakan dija 'ataw meng`utjap sjukur padanja sapatut 2 dengan 'Allah: hanja marika 'itu sudah desija 2 kan dalam khijas 2 nja, dan hatinja jang djahil 'itu sudah dekalamkan.
1:22Jang tjupar 2 dirinja 'ada bidjakh, 'ija sudah djadi bodokh.
1:23Sahingga maka marika 'itu sudah meng`ubahkan kamulija`an 'Allah jang tijada kabinasa`an kapada kasama`an rupa manusija jang kabinasa`an, dan burong 2 an, dan binatang jang berkaki 'ampat, dan sulor 2 an.
1:24Sebab 'itu lagi 'Allah sudah sarahkan marika 'itu 'awleh lawba hati 2 nja kapada katjamaran, 'akan menghinakan tuboh 3 nja 'antara dirinja.
1:25'Ijalah jang sudah menjalin tahhkhikh 'Allah dengan takdzib, lalu sombah sudjud, dan berbowat xibadet 'akan machlukh lebeh deri pada 'akan 'Elchalikh, jang 'ada kapudji`an sampej salama 2 nja. 'Amin.
1:26'Awleh karana demikijen 'itu 'Allah sudah sarahkan marika 'itu kapada garakh 2 an jang hina: karana lagi parampuwan 2 nja sudah menjalin pakejan jang mathbux kapada pakejan jang lawan thabixet:
1:27Dan sabagej lagi segala laki 2, jang meninggalkan pakejan parampuwan jang mathbux 2, 'itu sudah bakakh dalam sjahwatnja sa`awrang kapada sa`awrang, sahingga laki 2 dengan laki 2 sudah meng`ardjakan kakidji`an, dan sudah ber`awleh kabalasan sasatnja jang patut dalam dirij dirinja.
1:28Dan seperti marika 'itu sudah tijada bertjakap 'indahkan maxrifet 'Allah, maka 'Allah pawn sudah sarahkan dija kapada budij kabowangan, 'akan berbowat perkara 2 jang tijada sanunoh:
1:29Sedang punoh 'adanja dengan segala djenis persalahan, pasondalan, kakapista`an, kikiran, kadjahatan: sarat dengan kadangkejan, pembunohan, perbantahan, pembohongan, pertingkahan djahat.
1:30'Ijalah 'awrang peng`upakh, peng`ompat, pembintjij 'Allah, pentjela, djuwah, djumawa, perbola segala barang jang djahat, pendurhaka 'akan 'ibuw bapanja.
1:31Jang tijada berbudij, jang tijada bersatija 2 an, jang tijada berkaseh 2 an, jang tijada berdamej 2 an, jang tijada bersajang 2 an.
1:32Jang sedang dekatahuwinja hhukumat 'Allah ('ija 'itu bahuwa segala 'awrang jang melakukan perkara 2 jang sabagejnja, 'itu 'ada mustahhakh 'akan mawt) bukan sadja berbowat dija 'itu, hanja lagi serta suka 'akan segala 'awrang jang melakukan demikijen djuga.
Previous page ../../images/steelblue/top.gif Next page
| About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA