SABDAweb ©
Bible
Chapter
29 Feb 2020 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
John 2 - Interlinear Greek/Strong
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
2:1kai <2532> {AND} th <3588> {ON THE} hmera <2250> th <3588> {DAY} trith <5154> {THIRD} gamov <1062> {A MARRIAGE} egeneto <1096> (5633) {TOOK PLACE} en <1722> {IN} kana <2580> thv <3588> {CANA} galilaiav <1056> {OF GALILEE,} kai <2532> {AND} hn <2258> (5713) {WAS} h <3588> {THE} mhthr <3384> tou <3588> {MOTHER} ihsou <2424> {OF JESUS} ekei <1563> {THERE.}
2:2eklhyh <2564> (5681) de <1161> {AND WAS INVITED} kai <2532> o <3588> {ALSO} ihsouv <2424> {JESUS} kai <2532> oi <3588> {AND} mayhtai <3101> autou <846> {HIS DISCIPLES} eiv <1519> {TO} ton <3588> {THE} gamon <1062> {MARRIAGE.}
2:3kai <2532> {AND} usterhsantov <5302> (5660) {BEING DEFICIENT} oinou <3631> {OF WINE} legei <3004> (5719) {SAYS} h <3588> {THE} mhthr <3384> tou <3588> {MOTHER} ihsou <2424> {OF JESUS} prov <4314> {TO} auton <846> {HIM,} oinon <3631> ouk <3756> {WINE} ecousin <2192> (5719) {THEY HAVE NOT.}
2:4legei <3004> (5719) {SAYS} auth <846> o <3588> {TO HER} ihsouv <2424> {JESUS,} ti <5101> {WHAT} emoi <1698> {TO ME} kai <2532> {AND} soi <4671> {TO THEE,} gunai <1135> {WOMAN?} oupw <3768> {NOT YET} hkei <2240> (5719) h <3588> {IS COME} wra <5610> mou <3450> {MINE HOUR.}
2:5legei <3004> (5719) h <3588> {SAYS} mhthr <3384> autou <846> {HIS MOTHER} toiv <3588> {TO THE} diakonoiv <1249> {SERVANTS,} o <3739> ti <5100> an <302> {WHATEVER} legh <3004> (5725) {HE MAY SAY} umin <5213> {TO YOU,} poihsate <4160> (5657) {DO.}
2:6hsan <2258> (5713) {THERE WERE} de <1161> {AND} ekei <1563> {THERE} udriai <5201> {WATER VESSELS} liyinai <3035> {OF STONE} ex <1803> {SIX} keimenai <2749> (5740) {STANDING} kata <2596> {ACCORDING TO} ton <3588> {THE} kayarismon <2512> {PURIFICATION} twn <3588> {OF THE} ioudaiwn <2453> {JEWS,} cwrousai <5562> (5723) {HOLDING} ana <303> {EACH} metrhtav <3355> {METRETAE} duo <1417> {TWO} h <2228> {OR} treiv <5140> {THREE.}
2:7legei <3004> (5719) {SAYS} autoiv <846> o <3588> {TO THEM} ihsouv <2424> {JESUS,} gemisate <1072> (5657) {FILL} tav <3588> {THE} udriav <5201> {WATER VESSELS} udatov <5204> {WITH WATER.} kai <2532> {AND} egemisan <1072> (5656) {THEY FILLED} autav <846> {THEM} ewv <2193> {UNTO [THE]} anw <507> {BRIM.}
2:8kai <2532> {AND} legei <3004> (5719) {HE SAYS} autoiv <846> {TO THEM,} antlhsate <501> (5657) {DRAW OUT} nun <3568> {NOW} kai <2532> {AND} ferete <5342> (5720) {CARRY} tw <3588> {TO THE} arcitriklinw <755> {MASTER OF THE FEAST.} kai <2532> {AND} hnegkan <5342> (5656) {THEY CARRIED [IT].}
2:9wv <5613> de <1161> {BUT WHEN} egeusato <1089> (5662) {HAD TASTED} o <3588> {THE} arcitriklinov <755> {MASTER OF THE FEAST} to <3588> {THE} udwr <5204> {WATER} oinon <3631> {WINE} gegenhmenon <1096> (5772) {THAT HAD BECOME,} kai <2532> ouk <3756> {AND} hdei <1492> (5715) {KNEW NOT} poyen <4159> {WHENCE} estin <2076> (5748) oi <3588> {IT IS,} de <1161> {(BUT THE} diakonoi <1249> {SERVANTS} hdeisan <1492> (5715) {KNEW} oi <3588> {WHO} hntlhkotev <501> (5761) {HAD DRAWN} to <3588> {THE} udwr <5204> {WATER,)} fwnei <5455> (5719) {CALLS} ton <3588> {THE} numfion <3566> {BRIDEGROOM} o <3588> {THE} arcitriklinov <755> {MASTER OF THE FEAST}
2:10kai <2532> {AND} legei <3004> (5719) {SAYS} autw <846> {TO HIM,} pav <3956> {EVERY} anyrwpov <444> {MAN} prwton <4412> {FIRST} ton <3588> {THE} kalon <2570> {GOOD} oinon <3631> {WINE} tiyhsin <5087> (5719) {SETS ON,} kai <2532> {AND} otan <3752> {WHEN} meyusywsin <3184> (5686) {THEY MAY HAVE DRUNK FREELY} tote <5119> {THEN} ton <3588> {THE} elassw <1640> {INFERIOR;} su <4771> {THOU} tethrhkav <5083> (5758) {HAST KEPT} ton <3588> {THE} kalon <2570> {GOOD} oinon <3631> {WINE} ewv <2193> {UNTIL} arti <737> {NOW.}
2:11tauthn <3778> {THIS} epoihsen <4160> (5656) thn <3588> {DID} archn <746> {BEGINNING} twn <3588> {OF THE} shmeiwn <4592> o <3588> {SIGNS} ihsouv <2424> {JESUS} en <1722> {IN} kana <2580> thv <3588> {CANA} galilaiav <1056> {OF GALILEE,} kai <2532> {AND} efanerwsen <5319> (5656) thn <3588> {MANIFESTED} doxan <1391> autou <846> {HIS GLORY;} kai <2532> {AND} episteusan <4100> (5656) {BELIEVED} eiv <1519> {ON} auton <846> oi <3588> {HIM} mayhtai <3101> autou <846> {HIS DISCIPLES.}
2:12meta <3326> {AFTER} touto <5124> {THIS} katebh <2597> (5627) {HE WENT DOWN} eiv <1519> {TO} kapernaoum <2584> {CAPERNAUM,} autov <846> {HE} kai <2532> h <3588> {AND} mhthr <3384> autou <846> {HIS MOTHER} kai <2532> oi <3588> {AND} adelfoi <80> {BRETHREN} autou <846> {HIS} kai <2532> oi <3588> {AND} mayhtai <3101> autou <846> {HIS DISCIPLES,} kai <2532> {AND} ekei <1563> {THERE} emeinan <3306> (5656) {THEY ABODE} ou <3756> {NOT} pollav <4183> {MANY} hmerav <2250> {DAYS.}
2:13kai <2532> {AND} egguv <1451> {NEAR} hn <2258> (5713) {WAS} to <3588> {THE} pasca <3957> {PASSOVER} twn <3588> {OF THE} ioudaiwn <2453> {JEWS,} kai <2532> {AND} anebh <305> (5627) {WENT UP} eiv <1519> {TO} ierosoluma <2414> o <3588> {JERUSALEM} ihsouv <2424> {JESUS.}
2:14kai <2532> {AND} euren <2147> (5627) {HE FOUND} en <1722> {IN} tw <3588> {THE} ierw <2411> {TEMPLE} touv <3588> {THOSE WHO} pwlountav <4453> (5723) {SOLD} boav <1016> {OXEN} kai <2532> {AND} probata <4263> {SHEEP} kai <2532> {AND} peristerav <4058> {DOVES,} kai <2532> {AND} touv <3588> {THE} kermatistav <2773> {MONEY CHANGERS} kayhmenouv <2521> (5740) {SITTING;}
2:15kai <2532> {AND} poihsav <4160> (5660) {HAVING MADE} fragellion <5416> {A SCOURGE} ek <1537> {OF} scoiniwn <4979> {CORDS} pantav <3956> {ALL} exebalen <1544> (5627) {HE DROVE OUT} ek <1537> {FROM} tou <3588> {THE} ierou <2411> ta <3588> {TEMPLE,} te <5037> {BOTH THE} probata <4263> {SHEEP} kai <2532> {AND} touv <3588> {THE} boav <1016> {OXEN;} kai <2532> {AND} twn <3588> {OF THE} kollubistwn <2855> {MONEY CHANGERS} execeen <1632> (5656) {HE POURED OUT} to <3588> {THE} kerma <2772> {COIN} kai <2532> {AND} tav <3588> {THE} trapezav <5132> {TABLES} anestreqen <390> (5656) {OVERTHREW.}
2:16kai <2532> {AND} toiv <3588> {TO THOSE WHO} tav <3588> {THE} peristerav <4058> {DOVES} pwlousin <4453> (5723) {SOLD} eipen <2036> (5627) {HE SAID,} arate <142> (5657) {TAKE} tauta <5023> {THESE THINGS} enteuyen <1782> mh <3361> {HENCE;} poieite <4160> (5720) {MAKE NOT} ton <3588> {THE} oikon <3624> tou <3588> {HOUSE} patrov <3962> mou <3450> {OF MY FATHER} oikon <3624> {A HOUSE} emporiou <1712> {OF MERCHANDISE.}
2:17emnhsyhsan <3415> (5681) de <1161> oi <3588> {AND REMEMBERED} mayhtai <3101> autou <846> {HIS DISCIPLES} oti <3754> {THAT} gegrammenon <1125> (5772) {WRITTEN} estin <2076> (5748) {IT IS,} o <3588> {THE} zhlov <2205> tou <3588> {ZEAL} oikou <3624> sou <4675> {OF THINE HOUSE} katefagen <2719> (5627) {HAS EATEN UP} me <3165> {ME.}
2:18apekriyhsan <611> (5662) {ANSWERED} oun <3767> {THEREFORE} oi <3588> {THE} ioudaioi <2453> {JEWS} kai <2532> {AND} eipon <2036> (5627) {SAID} autw <846> {TO HIM,} ti <5101> {WHAT} shmeion <4592> {SIGN} deiknueiv <1166> (5719) {SHEWEST THOU} hmin <2254> {TO US} oti <3754> {THAT} tauta <5023> {THESE THINGS} poieiv <4160> (5719) {THOU DOEST?}
2:19apekriyh <611> (5662) o <3588> {ANSWERED} ihsouv <2424> {JESUS} kai <2532> {AND} eipen <2036> (5627) {SAID} autoiv <846> {TO THEM,} lusate <3089> (5657) ton <3588> {DESTROY} naon <3485> touton <5126> {THIS TEMPLE,} kai <2532> {AND} en <1722> {IN} trisin <5140> {THREE} hmeraiv <2250> {DAYS} egerw <1453> (5692) {I WILL RAISE UP} auton <846> {IT.}
2:20eipon <2036> (5627) {SAID} oun <3767> {THEREFORE} oi <3588> {THE} ioudaioi <2453> {JEWS,} tessarakonta <5062> {FORTY} kai <2532> {AND} ex <1803> {SIX} etesin <2094> {YEARS} wkodomhyh <3618> (5681) o <3588> {WAS BUILDING} naov <3485> outov <3778> {THIS TEMPLE,} kai <2532> {AND} su <4771> {THOU} en <1722> {IN} trisin <5140> {THREE} hmeraiv <2250> {DAYS} egereiv <1453> (5692) {WILT RAISE UP} auton <846> {IT?}
2:21ekeinov <1565> de <1161> {BUT HE} elegen <3004> (5707) {SPOKE} peri <4012> {CONCERNING} tou <3588> {THE} naou <3485> tou <3588> {TEMPLE} swmatov <4983> autou <846> {OF HIS BODY.}
2:22ote <3753> {WHEN} oun <3767> {THEREFORE} hgeryh <1453> (5681) {HE WAS RAISED UP} ek <1537> {FROM AMONG [THE]} nekrwn <3498> {DEAD} emnhsyhsan <3415> (5681) oi <3588> {REMEMBERED} mayhtai <3101> autou <846> {HIS DISCIPLES} oti <3754> {THAT} touto <5124> {THIS} elegen <3004> (5707) {HE HAD SAID} autoiv <846> {TO THEM,} kai <2532> {AND} episteusan <4100> (5656) {BELIEVED} th <3588> {THE} grafh <1124> {SCRIPTURE} kai <2532> {AND} tw <3588> {THE} logw <3056> {WORD} w <3739> {WHICH} eipen <2036> (5627) o <3588> {HAD SPOKEN} ihsouv <2424> {JESUS.}
2:23wv <5613> de <1161> {BUT WHEN} hn <2258> (5713) {HE WAS} en <1722> {IN} ierosolumoiv <2414> {JERUSALEM} en <1722> {AT} tw <3588> {THE} pasca <3957> {PASSOVER,} en <1722> {AT} th <3588> {THE} eorth <1859> {FEAST,} polloi <4183> {MANY} episteusan <4100> (5656) {BELIEVED} eiv <1519> to <3588> {ON} onoma <3686> autou <846> {HIS NAME,} yewrountev <2334> (5723) {BEHOLDING} autou <846> ta <3588> {HIS} shmeia <4592> {SIGNS} a <3739> {WHICH} epoiei <4160> (5707) {HE WAS DOING.}
2:24autov <846> de <1161> o <3588> {BUT HIMSELF} ihsouv <2424> ouk <3756> {JESUS} episteuen <4100> (5707) {DID NOT TRUST} eauton <1438> {HIMSELF} autoiv <846> {TO THEM,} dia <1223> to <3588> auton <846> {BECAUSE OF} ginwskein <1097> (5721) {HIS KNOWING} pantav <3956> {ALL [MEN],}
2:25kai <2532> {AND} oti <3754> {THAT} ou <3756> {NO} creian <5532> {NEED} eicen <2192> (5707) {HE HAD} ina <2443> {THAT} tiv <5100> {ANY} marturhsh <3140> (5661) {SHOULD TESTIFY} peri <4012> tou <3588> {CONCERNING} anyrwpou <444> {MAN,} autov <846> gar <1063> {FOR HE} eginwsken <1097> (5707) {KNEW} ti <5101> {WHAT} hn <2258> (5713) {WAS} en <1722> tw <3588> {IN} anyrwpw <444> {MAN.}
Previous page Top Next page
< ABLE align="center" width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="b"> | About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA