copyright
5 Mar 2021 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions 
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions 
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes 
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries 
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons 
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Luke 1 - Alkitab Ende
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Banjak orang telah berusaha menjusun riwajat segala peristiwa jang telah terdjadi diantara kita,
1:2sebagaimana diturunkan kepada kita oleh mereka jang dari semula mendjadi penjaksi mata dan kemudian pengadjar Indjil;
1:3maka akupun mengambil keputusan untuk menulisnja setjara teratur bagi engkau, ja Teofilus jang Mulia, sesudah kuselidiki dengan teliti semuanja dari awal-mulanja,
1:4agar dapatlah engkau jakin dengan sepenuhnja akan kepastian segala hal jang telah diadjarkan kepadamu.
1:5Pada masa Herodes mendjabat radja Judea, hidup disitu seorang imam dari tjabang Abia jang bernama Zacharias, dengan isterinja jang keturunan Aaron dan bernama Elisabet.
1:6Keduanja adalah benar dalam pandangan Allah dan taat tanpa tjela kepada segala perintah dan ketentuan-ketentuan Tuhan.
1:7Mereka tidak mempunjai anak sebab Elisabet mandul dan keduanja sudah landjut umurnja.
1:8Tatkala Zacharias menurut giliran tjabangnja bertugas melakukan upatjara ibadat dihadapan Tuhan,
1:9iapun ditentukan, dengan membuang undi, sebagaimana lazim diantara para imam untuk memasuki kenisah Tuhan dan membakar dupa disitu.
1:10Dan sementara persembahan dupa dilakukan, seluruh rakjat berdiri sembahjang diluar.
1:11Ketika itu seorang Malaekat Tuhan menampakkan diri kepadanja, sambil berdiri disebelah kanan altar pedupaan.
1:12Melihat dia terkedjutlah Zacharias dan sangat ketakutan.
1:13Tetapi Malaekat itu berkata kepadanja: Hai Zacharias, djangan engkau takut. Doamu sudah dikabulkan; isterimu Elisabet akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki, jang harus kau namai Joanes.
1:14Engkau akan bersorak kegembiraan, dan banjak orang akan bersukatjita karena kelahirannja.
1:15Ia akan mendjadi seorang besar dalam pandangan Allah; ia tidak akan minum anggur atau minuman-minuman keras; ia akan penuh Roh Kudus sedari rahim ibunja;
1:16ia akan membimbing banjak putera Israel kembali kepada Allah, Tuhan mereka;
1:17ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elias, untuk mengembalikan semangat para leluhur kepada anak-anak mereka, dan memalingkan orang-orang durhaka kepada keluhuran hati orang-orang benar, dan dengan demikian menjiapkan bagi Tuhan suatu umat jang bertjita-tjita baik.
1:18Berkatalah Zacharias kepada Malaekat: Apakah tandanja supaja aku tahu? Aku tua dan isteriku sudah landjut umurnja.
1:19Djawab Malaekat kepadanja: Aku ini Gabriel, jang berdiri dihadirat Allah. Aku diutus untuk berbitjara kepadamu dan menjampaikan kabar gembira itu.
1:20Tetapi mulai kini engkau mendjadi kelu dan tidak dapat berkata, hingga hal itu terdjadi, sebab engkau tidak pertjaja akan kabarku jang akan terlaksana pada waktunja.
1:21Sementara itu orang banjak menanti-nantikan Zacharias dan heran mengapa begitu lama ia tinggal didalam ruangan kudus.
1:22Dan ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata kepada mereka, maka mengertilah mereka bahwa ia telah mendapat suatu penglihatan didalam ruangan kudus itu. Iapun berisjarat kepada mereka, tetapi tetap kelu.
1:23Sehabis minggu tugasnja pulanglah ia kerumahnja.
1:24Kemudian isterinja Elisabet mengandung, lalu menjendiri lima bulan lamanja.
1:25Berkatalah ia: inilah dibuat Tuhan bagiku, pada waktu Ia berkenan menghilangkan keaibanku didepan orang.
1:26Dalam bulan keenam Malaekat Gabriel disuruh oleh Allah kesuatu kota di Galilea bernama Nazaret,
1:27kepada seorang perawan jang bertunangan dengan seorang bernama Josep, dari keluarga David, dan nama perawan itu Maria.
1:28Maka masuklah Malaekat kepadanja dan bersabda: Bersukatjitalah, Jang Dirahmati, Tuhan ada sertamu.
1:29Mendengar sabda itu tertjenganglah ia dan berpikir apakah maksud salam itu.
1:30Tetapi Malaekat berkata kepadanja: djangan engkau takut, Maria. Allah berkenan kepadamu:
1:31engkau akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, jang harus kauberi nama Jesus.
1:32Besarlah Ia kemudian, dan akan disebut Putera Allah jang Mahatinggi. Tuhan, jaitu Allah akan memberiNja tachta bapanja David; Ia akan mendjadi radja atas kaum keturunan Jakub untuk selama-lamanja,
1:33dan keradjaanNja takkan berkesudahan.
1:34Berkatalah Maria kepada Malaekat; bagaimanakah hal itu akan berlaku sebab aku tidak mengenal seorang suami.
1:35Djawab Malaekat kepadanja: Roh Kudus akan datang keatasmu, dan kuasa Allah jang Mahatinggi akan menaungimu. Sebab itu anak jang akan kaulahirkan itu adalah kudus dan akan disebut Putera Allah.
1:36Saudaramu Elisabet pun sedang mengandung seorang laki-laki pada umur tuanja, dan dia jang dianggap mandul kini sudah dalam bulannja jang keenam;
1:37sebab pada Allah tak ada jang mustahil. Maka berkatalah Maria: Aku ini hamba Tuhan; djadilah padaku menurut katamu itu.
1:38Sesudah itu lenjaplah Malaekat itu dari padanja.
1:39Pada masa itu berangkatlah Maria dan pergi tjepat kepegunungan, menudju sebuah kota didaerah Juda.
1:40Ia masuk kedalam rumah Zacharias dan memberi salam kepada Elisabet.
1:41Ketika salam itu terdengar oleh Elisabet, maka melondjaklah anak didalam rahimnja dan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus.
1:42Berserulah ia dengan suara njaring: Engkaulah jang terberkati diantara wanita, dan terberkatipun buah tubuhmu.
1:43Dari mana kurnia bagiku bahwa ibu Tuhanku melawati aku.
1:44Ketika salammu sampai ketelingaku, maka anak didalam rahimku melondjak karena kesukaan.
1:45Berbahagialah engkau jang telah pertjaja bahwa akan terlaksana apa jang telah disampaikan kepadamu dari pada Tuhan.
1:46Lalu Maria berkata: Djiwaku memuliakan Tuhan
1:47dan rohku bersorak kegembiraan dalam Allah Penjelamatku,
1:48karena Ia telah memandang kepada hambaNja jang rendah; dan mulai kini segala bangsa menjebut aku bahagia,
1:49karena besarlah perbuatan Jang Mahakuasa bagiku, jang namaNja kudus.
1:50KerahimanNja berlaku turun-temurun, bagi semua orang jang menjeganiNja.
1:51Ia sudah mendjalankan kekuatan tanganNja, mentjerai-beraikan kaum jang berpikir tjongkak,
1:52menurunkan jang berkuasa dari tachtanja, meninggikan jang hina-dina,
1:53melimpahi jang kelaparan dengan harta, menjuruh orang kaja pergi dengan tangan hampa.
1:54Ia telah menolong Israel, hambaNja, karena teringat akan kerahimanNja,
1:55sebagaimana telah didjandjikan kepada nenek mojang, kepada Abraham dan kaum keturunannja, untuk selama-lamanja.
1:56Kira-kira tiga bulan lamanja Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang kerumahnja.
1:57Kemudian sampailah waktunja bagi Elisabet untuk bersalin, dan dilahirkannja seorang laki-laki.
1:58Setelah para tetangga dan kaum kerabat mendengar, betapa besarnja belas kasihan Tuhan terhadap dia, merekapun turut bersukatjita.
1:59Pada hari jang kedelapan orang datang menjunatkan kanak-kanak itu, dan mereka bermaksud memberikan dia nama Zacharias, jaitu nama bapanja.
1:60Tetapi ibunja berkata: Djangan, ia harus dinamai Joanes.
1:61Kata mereka kepadanja: Tak ada diantara kaum keluargamu jang bernama itu.
1:62Lalu mereka bertanja dengan isjarat kepada bapaknja, nama apa ia mau diberikan kepada anaknja.
1:63Dimintanja sebuah batu tulis, lalu ia menulis: Namanja Joanes. Maka heranlah sekalian orang.
1:64Pada ketika itupun terbukalah mulut Zacharias serta terlepaslah ikatan lidahnja, dan ia mulai bertutur serta memudji Allah.
1:65Sekalian tetangga itu tertjengang dan peristiwa itu mendjadi buah tutur orang sampai diseluruh pegunungan Judea.
1:66Semua orang jang mendengar hal-hal itu merenung serta berkata: Mendjadi apakah kanak-kanak ini kelak? Sesungguhnja tangan Tuhan ada sertanja.
1:67Lalu bapaknja Zacharias dipenuhi Roh Kudus dan bernubuat, katanja:
1:68Terpudjilah Allah, Tuhan Israel, karena Ia telah melawati umatNja dan mengadakan penebusan baginja,
1:69telah membangkitkan suatu kuasa penjelamatan bagi kita, didalam keluarga David, hambaNja,
1:70seperti telah dinjatakanNja sedjak purbakala, dengan lidah para nabiNja jang kudus,
1:71untuk membebaskan kita dari kuasa para musuh kita, dan dari tangan semua pembentji kita.
1:72Itulah kerahimanNja kepada nenek mojang kita, sambil mengingat akan perdjandjian kudus,
1:73akan sumpahNja kepada Abraham bapak kita,
1:74bahwa Ia akan menganugerahi kita, agar kita dalam kebebasan dari tangan musuh-musuh,
1:75tanpa takut dapat mengabdi kepadaNja dalam kesutjian dan kebenaran dihadapanNja seumur hidup.
1:76Dan engkau, anak ketjil, akan disebut nabi Allah jang Mahatinggi, karena engkau akan mendahului Tuhan untuk menjediakan djalanNja,
1:77untuk memberi kepada umatNja pengertian akan keselamatan, untuk pengampunan dosa mereka,
1:78berkat belas-kasihan jang mesra dari Allah kita, jang akan melawati kita dari tinggi bagaikan surja jang terbit,
1:79untuk menjinari orang jang duduk dalam kegelapan dan bajangan maut, dan mengarahkan langkah-langkah kita pada djalan damai.
1:80Adapun kanak-kanak itu bertumbuh dan berkembang rohnja, kemudian tinggal dipadang gurun sampai pada waktu ia menjatakan diri kepada kaum Israel.
Previous page ../../images/steelblue/top.gif Next page
| About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA