SABDAweb ©
Bible
Chapter
27 Feb 2021 | Home | Bible | Biblical | Tools | Download | | SiteMap |
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus

Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC

Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian

Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps

Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Luke 1 - Alkitab Shellabear [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
1:1Maka sungguhpun banyak orang sudah memasuk tangan hendak mengarang dari hal segala perkara yang sudah dibenarkan diantara kita,
1:2Yaitu seperti yang sudah diserahkan kepada kita oleh orang yang sudah melihat dengan matanya sendiri, dan menjadi guru perkataan itu dari mulanya;
1:3Adapun aku ini yang telah memeriksa sekaliannya betul-betul dari asalnya, maka berkenanlah pada aku pula menyuratkan bagimu dengan peraturannya, hai Teopilus yang amat mulia,
1:4supaya engkau ketahui akan ketentuan segala perkataan yang diajarkan kepadamu.
1:5Alkisah maka pada jaman Herodis, raja negeri Yahudi itu adalah seorang imam yang bernama Zakaria, yaitu dari pada bagian Abia: maka adalah ia beristrikan seorang perempuan dari pada keturunan Harun, bernama Elisabet.
1:6Adapun keduanya itu benar dihadapan Allah, serta menurut segala pesan dan hukum Tuhan dengan tiada bersalah.
1:7Tetapi ia tiada beranak, karena Elisabet itu mandul, maka keduanya pun sudah lalulah sangat umurnya.
1:8Maka dalam hal Zakaria itu berbuat pekerjaan imam dihadapan Allah pada peraturan gilirannya,
1:9Maka oleh adat pekerjaan imam itu terkenallah undi kepadanya akan masuk Ka'bah Tuhan supaya membakar bau-bauan.
1:10Maka pada ketika membakar bau-bauan itu adalah segenap kaum itu sembahyang diluar.
1:11Lalu kelihatanlah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan terdiri disebelah kanan tempat membakar bau-bauan itu.
1:12Maka terkejutlah Zakaria melihat dia, serta datang ketakutan atasnya.
1:13Maka kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria; karena permintaanmu telah didengar, dan istrimu Elisabet itupun akan memperanakkan seorang anak laki-laki bagimu, maka hendaklah engkau menamai dia Yahya.
1:14Maka akan jadi padamu kesukaan dan kegemaran, dan banyak orang akan bersukacita sebab ia diperanakkan;
1:15Karena ia akan menjadi besar pada pemandangan Tuhan, dan tiada ia akan minum air anggur atau minuman yang keras; dan ia akan dipenuhi dengan rohul kudus semenjak dalam rahim ibunya pun.
1:16Maka ia akan mengembalikan banyak orang Bani Israil kepada Allah Tuhannya itu.
1:17Maka ia akan berjalan dahulu dihadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elias, akan mengembalikan hati segala bapa kepada anak-anaknya, dan orang-orang durhaka kepada budi orang yang benar; dan akan menyediakan bagi Tuhan suatu kaum yang berlengkap."
1:18Maka kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hamba akan mengetahui perkara ini? karena hamba telah tua, dan istri hambapun sudah lalu sangat umurnya."
1:19Maka jawab malaikat itu, serta berkata kepadanya, "Aku inilah Jibrail yang berdiri dihadapan Allah; dan aku disuruhkan berkata kepadamu, dan mengabarkan kabar yang baik ini.
1:20Ingatlah bahwa oleh karena tiada engkau percaya akan perkataan yang akan disampaikan jua pada masanya itu, maka engkau akan menjadi kelu, tiada boleh berkata-kata, sampai pada hari segala perkara ini akan jadi."
1:21Maka adalah orang banyak itu menantikan Zakaria, serta dengan herannya sebab lambat ia di dalam Ka'bah.
1:22Maka apabila ia keluar, tiadalah ia boleh berkata-kata lagi kepada orang banyak itu; maka diketaui oranglah bahwa Zakaria itu ada melihat sesuatu penglihatan dalam Ka'bah; maka adalah ia berisyarat kepadanya, padahal ia telah kelu.
1:23Setelah genaplah hari pekerjaannya itu, maka pulanglah ia kerumahnya.
1:24Maka kemudian dari pada itu mengandunglah Elisabet istrinya itu, lalu menyembunyikan dirinya lima bulan lamanya serta berkata,
1:25"Demikianlah perbuatan Tuhan akan daku pada masa ia memandang kepadaku, hendak menghilangkan maluku diantara manusia."
1:26Telah datang kepada enam bulan maka malaikat Jibrail itu dititahkan Allah kesebuah negeri di Galilea, yang bernama Nasaret,
1:27Kepada seorang anak dara tunangan seorang laki-laki yang bernama Yusup, dari pada keturunan Daud; adapaun anak dara itu Maryam namanya.
1:28Maka masuklah malaikat itu mendapatkan dia, katanya, "Selamatlah engkau yang telah beroleh anugrah, maka Tuhan adalah besertamu."
1:29Maka terkejutlah ia sebab perkataan itu, serta berpikir, "Salam apakah ini?"
1:30Maka kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maryam; karena engkau sudah beroleh anugrah dari Allah.
1:31Adapun engkau akan mengandung, dan memperanakkan seorang anak laki-laki, maka hendaklah engkau menamai dia Isa.
1:32Maka ia akan menjadi besar, dan ia akan dinamai Anak Allah yang maha tinggi; maka Allah, Tuhan kita, akan memberi tahta Daud nenek moyangnya itu kepadanya:
1:33Maka ia pun akan berkerajaan atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, maka kerajaannya itu tiada berkesudahan."
1:34Maka kata Maryam kepada malaikat itu, "Bagaimanakah perkara ini akan jadi karena hamba belum mengetahui laki-laki?"
1:35Maka jawab malaikat itu serta berkata kepadanya, "Bahwa rohul kudus akan datang atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau: maka sebab itulah yang diperanakkan itu akan disebutkan kudus dan anak Allah.
1:36Adapun keluargamu Elisabet itu pun akan mengandungkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya; maka sekarang ia sudah enam bulan, sungguhpun dahulu ia disebut mandul.
1:37Karena perkataan yang keluar daripada Allah satupun tiada yang kurang kuasanya."
1:38Maka kata Maryam, "Lihatlah hamba ini hamba kepada Tuhan; jadilah pada hamba menurut perkataan tuan itu. "Maka keluarlah malaikat itu dari padanya.
1:39Maka pada masa itu juga bangunlah Maryam, lalu pergilah ia dengan segeranya kepegunungan,pada sebuah negeri ditanah Yahuda;
1:40Lalu masuk kedalam rumah Zakaria, serta memberi salam kepada Elisabet.
1:41Adapun apabila Elisabet mendegar salam Maryam itu, maka menggelumparlah kanak-kanak yang dalam rahimnya itu;
1:42Lalu berserulah ia dengan nyaring suaranya, katanya, "Diberkatilah engkau diantara segala perempuan, dan diberkatilah pula kandunganmu itu.
1:43Apalah halku maka ibu Rabbiku datang kepadaku?
1:44Karena adalah apabila tiba bunyi salammu itu ketelingaku, maka menggelumparlah kanak-kanak didalam rahimku ini dari sebab sukacita.
1:45Maka berbahagialah perempuan yang sudah percaya ini; karena barang yang dikatakan kepadanya dari pada Tuhan yaitu akan disampaikan kelak."
1:46Maka kata Maryam, "Jiwaku membesarkan Tuhan,
1:47Dan rohku gemar akan Allah juruselamatku.
1:48Karena ia sudah memandang akan kerendahan hambanya:Adapun dari pada masa ini sehingga jaman berjaman segala orang akan menyebutkan aku berbahagia.
1:49Karena yang maha kuasa sudah mengadakan pada aku perkara yang besar; maka kuduslah namanya.
1:50Maka adalah rahmatnya diatas orang yang takut akan dia Zaman berzaman.
1:51Maka ditunjukkannya kekuatan dengan tangannya; dicerai beraikannya orang yang sombong dalam sangka-sangka hatinya.
1:52Raja-raja pun dipecatnya dari pada tahta kerajaannya dan orang yang rendahpun ditinggikannya.
1:53Maka orang yang lapar dikenyangkannya dengan kebajikan; dan orang yang kaya dihalaukannya dengan hampanya.
1:54Maka ditolongnya akan hambanya Israil, supaya ia ingat akan rahmatnya.
1:55Kepada Ibrahim dan kepada benihnya sampai selama-lamanya, seperti yang dikatakannya kepada segala nenek moyang kita."
1:56Maka tinggallah Maryam dengan Elisabet ada kira-kira tiga bulan lamanya, kemudian pulanglah ia kerumahnya.
1:57Adapun Elisabet itu setelah genaplah bulannya, maka beranaklah ia seorang anak laki-laki.
1:58Maka orang-orang sekampungnya dan kaum keluarganya pun mendengarlah bahwa Tuhan telah menambahi rahmatnya kepada Elisabet; lalu bersukacitalah mereka itu sertanya.
1:59Maka pada hari yang kedelapan datanglah orang menyunatkan kanak-kanak itu; maka hendak dinamainya akan dia Zakaria, seperti nama bapanya.
1:60Maka jawab ibunya serta berkata, "Jangan; melainkan Yahya akan disebut namanya kelak."
1:61Maka kata mereka itu kepadanya, "Tiada seorang pun keluargamu yang disebut namanya demikian."
1:62Lalu diberi isyarat oleh mereka itu kepada bapanya, apakah yang hendak dinamainya akan dia.
1:63Maka ia meminta papan tulis lalu menyurat demikian, "Yahya itulah namanya."Maka heranlah sekaliannya.
1:64Maka dengan seketika itu juga mulut dan lidahnyapun terbukalah, lalu ia berkata-kata, dengan memuji Allah.
1:65Maka datanglah ketakutan atas segala orang yang diam berkeliling: maka segala perkara itu dikabarkan orang pada seluruh tanah gunungan Yahudi itu.
1:66Maka segala orang yang mendengar itupun menaruhlah hal itu didalam hatinya, serta berkata, "Apa gerangan jadinya kanak-kanak itu kelak?" karena tangan Tuhan besertanya.
1:67Adapun Zakaria bapanya itu penuhlah ia dengan rohul kudus lalu bernubuatlah ia, katanya,
1:68"Segala puji bagi Allah Tuhan orang Israel; karena ia telah melawat kaumnya dan menebusi dia,
1:69Serta menerbitkan bagi kita suatu tanduk selamat diantara isi rumah Daud hambanya itu.
1:70(seperti yang difirmankannya dengan lidah nabi-nabinya yang kudus itu semenjak permulaan dunia),
1:71Yaitu selamat dari pada musuh-musuh kita dan dari pada tangan segala orang yang membenci kita;
1:72Hendak melakukan kasihan pada nenek moyang kita, dan mengingatkan perjanjiannya yang kudus itu;
1:73Dan akan sumpah yang dipersumpahkannya kepada nenek moyang kita Ibrahim,
1:74Hendak memberi kita lepas dari pada tangan musuh-musuh kita sehingga dengan tiada takut kita menyembah ia,
1:75Dengan kesucian dan kebenaran dihadapannya sepanjang umur kita.
1:76Adapun engkau ini, hai anakku, engkau akan disebut nabi Allah yang maha tinggi: karena engkau akan berjalan dahulu dihadapan Tuhan supaya menyediakan jalannya;
1:77Dan hendak memberi pengetahuan akan selamat kepada kaumnya dalam keampunan dosa-dosanya,
1:78Sebab kemurahan Tuhan kita; maka dalam itupun dini hari dari atas itu akan melawat kita,
1:79Hendak menerangkan orang yang duduk dalam gelap, dan dalam bayang-bayang maut; dan hendak membetulkan kaki kita pada jalan sentosa."
1:80Maka kanak-kanak itupun makin besarlah dan bertambah-tambah kuat rohnya, maka ia pun duduklah ditanah belantara sampai kepada masa ia dinyatakan kepada orang Israel.
Previous page Top Next page
< ABLE align="center" width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="b"> | About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites |copyright ©2004–2015 YLSA