copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Alkitab
Pasal
Temukan di Alkitab: Kata(-kata) Daftar Ayat
Versi Alkitab
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS dengan Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Pengantar Kitab
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Catatan Ayat
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Kamus
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Peta
Leksikon
Leksikon Yunani
Leksikon Ibrani
Lukas 3 - Alkitab Terjemahan Lama
Pengantar Pengantar | Baca Lagi...
Kitab sebelumnyaKitab berikutnyaPasal sebelumnyaPasal berikutnya
3:1Maka pada tahun yang kelima belas pada zaman Kaisar Tiberius tatkala Pontius Pilatus menjadi wakil pemerintah Yudea, dan Herodes menjadi raja Galilea, dan Pilipus, saudara Herodes, raja di jajahan Ituria serta Terakhonitis, dan Lisanias raja Abilene,
3:2pada zaman Hannas dan Kayafas menjadi Imam Besar, turunlah firman Allah kepada Yahya, anak Zakaria, di padang belantara;
3:3lalu datanglah ia ke seluruh jajahan keliling Sungai Yarden mengabarkan baptisan tobat, jalan keampunan dosa,
3:4seperti yang tersurat di dalam kitab Nabi Yesaya, bunyinya, "Suara orang yang berseru-seru di padang belantara: Sediakanlah jalan Tuhan, dan luruskanlah lorong-lorong-Nya.
3:5Tiap-tiap lembah akan ditimbun, dan tiap-tiap gunung dan bukit pun akan direndahkan; dan yang bengkok akan diluruskan, dan yang lekuk-lekak akan diratakan;
3:6dan sekalian manusia akan melihat selamat yang daripada Allah."
3:7Maka kata Yahya kepada orang banyak yang datang dengan maksud dibaptiskannya itu, "Hai benih ular, siapakah menunjukkan kepadamu jalan melarikan dirimu daripada kemurkaan yang akan datang kelak?
3:8Keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dengan tobat, dan janganlah kamu mulai berkata di dalam hatimu sendiri: Bahwa Ibrahimlah bapa kita. Karena aku berkata kepadamu, bahwa Allah berkuasa menjadikan anak-anak Ibrahim daripada batu-batu ini.
3:9Sekarangpun sudah sedia kapak di akar pohon kayu; maka tiap-tiap pohon kayu yang tiada berbuah yang baik, ia itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api."
3:10Maka orang banyak itu pun menanya dia, katanya, "Apakah juga wajib kami perbuat?"
3:11Maka ia menjawab serta berkata kepada mereka itu, "Orang yang menaruh dua helai baju, hendaklah memberi sehelai kepada orang yang tiada; dan orang yang menaruh makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga."
3:12Maka datanglah juga orang pemungut cukai minta dibaptiskan serta berkata kepadanya, "Ya Guru, apakah yang wajib kami perbuat?"
3:13Maka katanya kepada mereka itu, "Janganlah kamu menuntut lebih daripada barang yang ditetapkan kepadamu."
3:14Maka ada beberapa laskar pula menanya dia, katanya, "Apakah yang wajib kami ini perbuat?" Maka katanya kepada mereka itu, "Jangan kamu merampas, dan jangan kamu membawa aduan yang palsu ke atas barang seorang pun; melainkan padalah kamu dengan gajimu."
3:15Tatkala kaum itu sedang menanti, serta berbicara di dalam hatinya tentang Yahya kalau-kalau ia ini Kristus,
3:16maka jawab Yahya serta berkata kepada sekalian orang itu, "Aku ini membaptiskan kamu dengan air, tetapi adalah kelak datang seorang yang lebih berkuasa daripadaku, maka menguraikan tali kasut-Nya pun aku ini tiada berlayak, Ialah akan membaptiskan kamu dengan Rohulkudus dan api.
3:17Nyirunya ada di dalam tangan-Nya; maka Ia akan membersihkan segenap tempat pengirik-Nya, lalu Ia mengumpulkan gandum-Nya masuk ke dalam lumbung, tetapi sekamnya akan habis dibakar-Nya dengan api yang tiada dapat dipadamkan."
3:18Maka dengan beberapa nasehat yang lain pula diberitakannya kabar kesukaan kepada kaum itu.
3:19Tetapi Herodes, raja seperempat negeri itu, yang dihardik oleh Yahya karena sebab Herodiah, isteri saudaranya, dan karena segala kejahatan yang diperbuat oleh Herodes itu,
3:20maka ditambahinya pula sekalian ini dengan menutup Yahya di dalam penjara.
3:21Maka berlakulah, tatkala segenap kaum itu dibaptiskan dan Yesus juga dibaptiskan sambil Ia berdoa, bahwa langit pun terbukalah;
3:22lalu Rohulkudus turun ke atas-Nya berlembaga seperti seekor burung merpati, maka suatu suara dari langit mengatakan, "Engkau inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mu juga Aku berkenan."
3:23Maka Yesus sendiri tatkala Ia mulai mengajar, umur-Nya sekira-kira tiga puluh tahun; maka pada sangka orang Ia itu anak Yusuf, anak Heli,
3:24anak Matat, anak Lewi, anak Malkhi, anak Yanna, anak Yusuf,
3:25anak Matatias, anak Amos, anak Nahun, anak Esli, anak Naggai,
3:26anak Maat, anak Matatias, anak Simai, anak Yusikh, anak Yuda,
3:27anak Yuana, anak Resa, anak Zorubabil, anak Syaaltiel, anak Neri,
3:28anak Malkhi, anak Adi, anak Kosam, anak Elmodam, anak Er,
3:29anak Yusa, anak Eliazar, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi,
3:30anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonan, anak Elyakim,
3:31anak Malia, anak Minna, anak Matata, anak Natan, anak Daud,
3:32anak Isai, anak Obed, anak Boaz, anak Sala, anak Nahsyun,
3:33anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Ezrom, anak Paris, anak Yehuda,
3:34anak Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim, anak Tarah, anak Nahor,
3:35anak Sarukh, anak Ragau, anak Palik, anak Abir, anak Sala,
3:36anak Kainan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamekh,
3:37anak Metusalah, anak Enokh, anak Yarid, anak Mahlalel, anak Kainan,
3:38anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.
Halaman sebelumnya Atas Halaman berikutnya
| Tentang Kami | Dukung Kami | F.A.Q. | Buku Tamu | Situs YLSA | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
Laporan Masalah/Saran