copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Bible
Verse List
Find in Bible: Word(s) Verse List
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps
Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Mat 24:1-25:46 (ENDE) - Alkitab Ende
page 1 of 2Find Again...
Previous pageNext page
Matthew 24:1-51
24:1Sesudah itu Jesus keluar dari kenisah dan pergi. Lalu datanglah murid-muridNja dan menundjuk kepadaNja segala bangunan-bangunan kenisah.
24:2Maka bersabdalah Jesus kepada mereka: Adakah kamu melihat semuanja itu? Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Disini tak akan tinggal satu batu diatas jang lain; semuanja akan dihantjurkan.
24:3Kemudian, ketika Ia duduk diatas bukit Zaiton, murid-murid itu datang tersendiri kepadaNja serta berkata: Katakanlah kepada kami bilamanakah hal itu akan berlangsung: dan apakah alamat kedatanganMu dan kesudahan dunia.
24:4Jesuspun mendjawab serta bersabda kepada mereka: Djagalah baik-baik, supaja djangan seseorang menjesatkan kamu.
24:5Karena banjak orang akan datang dengan namaKu serta berkata: Aku ini Kristus, dan mereka akan menjesatkan banjak orang.
24:6Dan kamu akan mendengar tentang peperangan dan kabar-kabar perang. Namun djanganlah kamu terkedjut, sebab semua ini harus berlangsung, tetapi itu belumlah achirat.
24:7Karena bangsa akan bangun menantang bangsa jang lain, dan satu keradjaan melawan keradjaan lain. Disana sini akan timbul wabah, kelaparan dan gempa bumi.
24:8Tetapi semua itu hanja permulaan segala sengsara.
24:9Pada masa itu kamu akan diserahkan supaja disiksa dan dibunuh; dan karena namaKu kamu akan dibentji oleh segala bangsa.
24:10Dan banjak orang akan murtad, dan saling mengchianati dan membentji.
24:11Banjak nabi-nabi palsu akan muntjul dan menjesatkan banjak orang.
24:12Dan karena kedjahatan bertambah-tambah, maka dalam banjak orang akan padamlah tjinta-kasih.
24:13Tetapi barang siapa bertekun sampai kesudahan, dialah akan selamat.
24:14Dan Kabar gembira Keradjaan akan dimaklumkan keseluruh dunia, mendjadi kesaksian bagi segala bangsa, dan sesudah itu akan tibalah kesudahan.
24:15Djadi, apabila kamu melihat perkosaan jang ngeri ditempat kudus, seperti telah dinjatakan oleh nabi Daniel, hai pembatja, perhatikanlah:
24:16barang siapa pada waktu itu ada di Judea, hendaklah ia melarikan diri kepegunungan;
24:17barang siapa ada diatas sotoh rumah djanganlah ia turun mengambil sesuatu dari rumahnja;
24:18jang ada diladang djanganlah pulang kerumah mengambil pakaiannja.
24:19Aduhai wanita-wanita jang sedang mengandung atau menjusui anaknja pada waktu itu.
24:20berdoalah agar pelarianmu djangan terdjadi dalam musim dingin atau pada hari Sabat.
24:21Karena masa itu demikian dahsjat sengsaranja seperti tak pernah dialami sedjak awal dunia sampai sekarang dan jang tidak akan djadi kemudian.
24:22Dan sekiranja waktu itu tidak disingkatkan, tak seorangpun selamat. Namun karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan disingkatkan.
24:23Dan djika pada masa itu orang berkata kepadamu: Lihatlah, inilah Kristus atau disanalah Kristus, djangan kamu pertjaja.
24:24Karena akan muntjul banjak Kristus palsu dan nabi palsu, dan mereka akan mengerdjakan tanda-tanda gandjil dan perbuatan-perbuatan adjaib, sehingga andaikata mungkin, orang-orang pilihanpun disesatkan.
24:25Ingatlah, segala sesuatu itu sudah Kunubuatkan kepadamu.
24:26Djadi, apabila orang berkata kepadamu: Ia ada dipadang gurun, djangan kamu pergi; atau ia ada didalam bilik, djangan kamu pertjaja.
24:27Karena laksana halilintar terbit disebelah Timur dan memantjar sampai ke Barat, demikianlah akan hal kedatangan Putera manusia kelak.
24:28Dimana ada bangkai, kesanalah burung nazar berkerumun.
24:29Dan segera setelah segala sengsara itu terdjadi maka matahari akan gelap, bulan kehilangan tjahajanja, bintang-bintang gugur dari langit dan segala kekuatan langit kotjar-katjir.
24:30Ketika itu akan tampaklah alamat Putera manusia dilangit, dan segala bangsa dibumi akan meratap. Mereka akan melihat Putera manusia datang diatas awan-awan dilangit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanNja.
24:31Ia akan menjuruh para MalaekatNja meniup sangkakala jang dahsjat bunjinja, dan mereka akan mengumpulkan segala orang pilihan dari keempat pendjuru angin dan dari satu udjung langit sampai kepada jang lain.
24:32Pada pokok ara peladjarilah ibarat ini: Apabila ranting-rantingnja mendjadi lembut dan mulai bertunas, kamu ketahui bahwa musim panas sudah dekat.
24:33Demikianlah djikalau kamu melihat semua itu berlangsung, ketahuilah bahwa hal itu sudah sampai dimuka pintu.
24:34Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: kaum zaman ini tidak akan lenjap sebelum semua itu berlangsung.
24:35Langit dan bumi akan lenjap, tetapi sabdaKu tidak akan lenjap.
24:36Namun tentang hari dan ketikanja, tak seorangpun jang mengetahuinja; Malaekat-malaekat disurgapun tidak, djuga Putera tidak, melainkan hanja Bapa sendiri.
24:37Dan seperti pada masa Noe, demikianpun halnja pada waktu Putera manusia akan datang.
24:38Karena pada masa mendjelang air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, hingga pada hari Noe masuk kedalam bahtera.
24:39Mereka tidak insjaf, hingga air bah itu tiba dan melenjapkan segala manusia. Demikianlah halnja nanti pada kedatangan Putera manusia.
24:40Pada masa itu akan terdapat dua orang diladang, seorang diambil dan jang lain ditinggalkan;
24:41dua wanita sedang memutar batu penggilingnja, seorang diambil dan jang lain ditinggalkan.
24:42Oleh karena itu berdjaga-djagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari manakah Tuhan akan tiba.
24:43Tetapi tjamkanlah hal ini: Djikalau seorang tuan rumah tahu, pukul berapa pada malam pentjuri akan datang, maka tentu ia berdjaga-djaga dan tidak membiarkan rumahnja dirampok.
24:44Karena itu hendaklah kamu djuga tetap siap sedia, sebab Putera manusia akan tiba pada suatu ketika jang tak disangka-sangka.
24:45Siapakah hamba setiawan dan bidjaksana, jang diangkat oleh tuannja mendjadi pengurus sekalian bawahannja, supaja ia memberi mereka makan pada waktunja?
24:46Berbahagialah hamba itu, djika bila tuannja tiba, ia mendapatnja sedang mendjalankan tugas itu.
24:47Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: tuan itu akan mengangkatnja mendjadi kepala atas seluruh miliknja.
24:48Akan tetapi djikalau hamba itu djahat dan berkata dalam hatinja:
24:49masih lama baru tuanku datang; dan ia mulai menjiksa kawan-kawannja serta makan dan minum bersama kaum pemabuk,
24:50maka bila tuannja akan tiba pada suatu hari jang tak disangka-sangka, dan pada saat jang tidak diketahui,
24:51dia akan menghantjurkan hamba itu dan mendjadikannja senasib dengan kaum munafik. Disanalah akan ada tangisan dan kertak gigi.
Previous page Top Next page
| About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
%TRAC_PAGE%