copyright
"Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku." Mazmur 119:105 (BIS)
Bible
Chapter
Find in Bible: Word(s) Verse List
Bible Versions
Alkitab Terjemahan Baru
Alkitab Kabar Baik (BIS)
Firman Allah Yang Hidup
Perjanjian Baru WBTC [draft]
Alkitab Terjemahan Lama
Kitab Suci Injil
Alkitab Shellabear [draft]
Alkitab Melayu Baba
Alkitab Klinkert 1863
Alkitab Klinkert 1870
Alkitab Leydekker [draft]
Alkitab Ende
TB Interlinear [draft]
TL Interlinear [draft]
AV with Strong Numbers
Bible in Basic English
The Message Bible
New King James Version
Philips NT in Modern English
Revised Webster Version
God's Word Translation
NET Bible [draft]
NET Bible [draft] Lab
BHS with Strongs
Analytic Septuagint
Interlinear Greek/Strong
Westcott-Hort Greek Text
Textus Receptus
Introductions
Pengantar Full Life
Pengantar BIS
Pengantar FAYH
Pengantar Ende
Pengantar Jerusalem
Pengantar Bible Pathway
Intisari Alkitab
Ajaran Utama Alkitab
Garis Besar Full Life
Garis Besar Ende
Garis Besar Pemulihan
Judul Perikop Full Life
Judul Perikop BIS
Judul Perikop TB
Judul Perikop FAYH
Judul Perikop Ende
Judul Perikop KSI
Judul Perikop WBTC
Verse Notes
Catatan Ayat Full Life
Catatan Ayat BIS
Catatan Ayat Ende
Catatan Terjemahan Ende
Catatan Ayat Jerusalem
Referensi Silang TSK
Referensi Silang TB
Referensi Silang BIS
Santapan Harian
Dictionaries
Kamus Kompilasi
Kamus Easton
Kamus Pedoman
Kamus Gering
Maps
Lexicons
Greek Lexicon
Hebrew Lexicon
Hebrews 2 - Alkitab Leydekker [draft]
Introduction Introduction | Read Again...
Previous bookNext bookPrevious chapterNext chapter
2:1Sebab 'itu sajogijanja kamij makin lebeh lekat pada barang jang telah terdengar 'awleh kamij, sopaja djangan barang kala kamij hilang linnjap.
2:2Karana djikalaw kalam jang telah dekatakan 'awleh Mela`ikat 2 telah dekatakan 'awleh Mela`ikat 2 'itu sudah 'ada togoh, dan sasawatu kalangkahan dan kadurhaka`an 'itu sudah ber`awleh kabalasan jang dengan sabenarnja:
2:3Bagimana kamij 'akan larij berlepas dirij kamij, djikalaw kamij lalej 'akan chalats jang demikijen besar 'ini? jang baharuw 2 sudah dekatakan 'awleh maha tuhan dan sudah desonggohkan kapada kamij 'awleh segala 'awrang jang sudah menengar dija:
2:4Sedang 'Allah lagi serta bersjaksi 'awleh tanda 2 dan muxdjizat 2, dan bagej 2 khowat, dan pembahagijan Rohhu-'lkhudus, turut kahendakhnja.
2:5Karana kabawah Mela`ikat 2 sudah tijada 'ija menaxalokhkan hhal tanah maxmur jang nanti datang 'itu, 'akan jang mana kamij katakan.
2:6Tetapi barang sa`awrang sudah bersjaksi ditampat 'anuw, 'udjarnja: 'apatah kiranja 'ada manusija, bahuwa 'angkaw 'ingat padanja? 'ataw 'Anakh 'Insan, bahuwa 'angkaw meng`ondjongij dija?
2:7Sakotika 'angkaw sudah kurangkan dija deri pada Mela`ikat 2: dengan kamulija`an dan hhormat 'angkaw sudah bapermakotakan dija, dan sudah meng`angkat dija di`atas segala perbowatan tangan 2 mu.
2:8Samista sakalijen 'angkaw sudah menaxalokhkan kabawah kaki 2 nja. Karana pada hhal 'ini, sedang 'ija sudah menaxalokhkan samista sakalijen kabawah dija, maka barang sawatu pawn sudah tijada 'ija tinggalkan jang bukan taxalokh kabawah dija: 'adapawn sakarang bulom kamij melihat, bahuwa samista sakalijen 'ada taxalokh kabawah dija:
2:9Tetapi kamij melihat djuga Xisaj 'itu sudah depermakotakan dengan kamulija`an dan hhormat, jang sakotika sudah dekurangkan deri pada Mela`ikat 2, deri karana sangsara mawt: sopaja 'awleh nixmet 'Allah 'ija merasa`ij mawt karana sakalijen 'awrang.
2:10Karana bahuwa sudah patut pada Tuhan, karana sijapa samista sakalijen, dan 'awleh sijapa samista sakalijen 'ada, sedang 'ija membawa banjakh 'anakh 2 kapada kamulija`an, sopaja 'ija menjempornakan Panglima chalatsnja 'awleh babarapa sangsara.
2:11Karana bajik Tuhan jang mengkhuduskan, bajik segala 'awrang jang dekhuduskan, sakalijennja 'itu deri pada sawatu djuga 'adanja: 'awleh karana sebab 'apa tijada 'ija bermaluw 'akan menjebut marika 'itu sudara 2 laki 2,
2:12Sedang 'ija baferman: 'aku 'akan memberita namamu pada sudara 2 ku laki 2, pada sama tengah pakompolan 'aku 'akan tahlilkan 'angkaw.
2:13Dan pula: 'aku 'ini 'akan 'ada harap padanja. Dan pula: lihatlah 'aku 'ini dan segala 'anakh jang 'Allah sudah karunjakan padaku.
2:14Sedang kalakh segala 'anakh sudah ber`awleh persakutuwan pada daging dan darah, maka sabagejnja lagi 'ija sudah ber`awleh bahagijan pada kaduwanja 'itu, sopaja 'awleh mawt 'ija menijadakan dija jang memegang kawasa mawt, 'ija 'itu 'Iblis:
2:15Dan meluputkan segala 'awrang 'itu jang deri pada takot 'akan mawt salamanja 'ija hidop sudah 'ada taxalokh kabawah perhamba 2 an.
2:16Karana songgoh 2 tijada 'ija menjambot Mela`ikat 2, tetapi beneh 'Ibrahim djuga desambotnja.
2:17Sahingga sudah tijada dapat 'ija desamakan dalam segala sasawatu dengan segala sudara 2 laki 2, sopaja 'ija mendjadi sa`awrang 'Imam besar jang meng`asijanij dan satijawan dalam segala barang jang haros desampejkan kapada 'Allah, 'akan meng`adakan ghafirat karana dawsa 2 khawm.
2:18Karana dalam hhal jang mana 'ija sudah merasa`ij sangsara, sedang sudah tertjawba 'adanja, maka 'ija sampat menulong segala 'awrang jang tertjawba 'itu.
Previous page Top Next page
| About Us | Support Us | F.A.Q. | Guest Book | YLSA Sites | copyright ©2004–2015 | YLSA |
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati
%TRAC_PAGE%